Grafik: Kate

Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät

Sveriges kommuner satsar alldeles för lite pengar på att underhålla vatten- och avloppsledningarna.

– Förnyelsen av ledningsnätet behöver öka rejält. Men istället minskar den. Utvecklingen går åt fel håll, säger Anna Linusson som är VD i branschorganisationen Svenskt Vatten.

Dokument

Svenskt vatten

Anna Linusson

Det handlar om mängder av ledningar som på sikt måste bytas ut.

– Den förnyelsetakten vi har idag behöver nästan fördubblas på 10 eller 20 års sikt. Så stora är behoven, säger Anna Linusson.

Det svenska ledningsnätet är 194 900 kilometer långt (2015). Det motsvarar nästan fem varv runt jorden. Det är alltså många mil rör som ligger nedgrävda under jord och som kan ställa till med problem. Bland annat klimatförändringarna väntas öka belastningen på delar av ledningsnätet.

Underdimensionerade eller slitna rör i kombination med ökad nederbörd kan leda till stopp i avloppen, översvämningar och att infekterat dricksvatten sprids.

– Driftsstörningarna fortsätter att hålla sig på en relativt låg nivå. Vi har fortfarande hög leveranssäkerhet och få avbrott. Den låga förnyelsetakt har alltså ännu inte visat sig i form av växande problem, säger Anna Linusson.

– Men om inte förnyelsen ökar, kommer vi till en punkt då ledningsnäten inte är tillräckligt bra.

När då?

– Det är väldigt svårt att avgöra när det inträffar. Det går säkert att hålla förnyelsetakten på dagens låga nivå ett tag till, men inte hur länge som helst. Så småningom blir läget akut.

– Om vi inte agerar nu tror jag att kommer att få mycket stora och akuta problem om 10 eller 20 år.

Hur länge dröjer det innan ledningsnätet har bytts ut med den nuvarande förnyelsetakten?

– Det lär ta mellan 200 och 250 år, vilket är alldeles för lång tid. Så länge kan man så klart inte räkna med att rören håller. Det gäller därför att ha en långsiktig planering och agera i tid för att vi inte så småningom hamna i en akut kris.

Häromåret konstaterade Svenskt Vatten i en rapport att förnyelsetakten för vattenledningarna bör ligga på runt 0,7 procent per år och för spill- och dagvattenledningarna på runt 0,6 procent.

2015, som är det senaste året som det finns statistik för, förnyades 0,4 procent av vattenledningarna. Motsvarande andel för spill- och dagvattenledningarna var 0,4 respektive 0,26 procent.

2011 reinvesterades det för sig cirka 4,3 miljarder kronor i det kommunala ledningsnätet.

2015 hade reinvesteringarna minskat till 2,8 miljarder kronor.

– Att investeringarna i det befintliga ledningsnätet minskar har inte alltid med brist på pengar att göra. Många kommuner expanderar och bygger nya bostadsområden vilket kräver att VA-nätet byggs ut och då blir det mindre resurser över till förnyelse av det gamla nätet.

Snittåldern på de svenska ledningarna beräknas till mellan 40 och 50 år. Men det är inte så enkelt som att yngre ledningar är bra ledningar och gamla är dåliga. Kvaliteten kan variera beroende på ålder, men också hur de byggdes, vilka material som användes och på de geografiska förutsättningarna.

Det svenska kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp

Längd:

 • Nästan fem varv runt jorden om det sträcktes ut i en enda lång ledning
 • 2011: 189 200 km
 • 2015: 194 900 km

Nyanlagda ledningar i km:

Trots växande behov minskar mängden nya ledningar som grävs ner i marken.

 • 2011: 2 002
 • 2013: 1 401
 • 2015: 1 517

Ålder:

Det svenska ledningsnätet har en snitt ålder på 40-50 år

Tid:

 • Enligt Svenskt Vatten behöver den nuvarande förnyelsetakten fördubblas under de kommande åren.
 • Med den nuvarande förnyelsetakten kommer det att ta mellan 200 och 250 år att byta ut befintligt VA-nät

Reinvesteringar i kommunala ledningsnät

 • 2011: cirka 4,3 miljarder kronor
 • 2015: cirka 2,8 miljarder kronor

Kommunala vattenledningar

Behov av förnyelse 0,7 procent / år

Verklig förnyelse / år:

 • 2011: 0,64 %
 • 2013: 0,44 %
 • 2015: 0,40 %

Kommunala spill (avlopp) ledningar

Behov av förnyelse 0,6 procent / år

Verklig förnyelse / år

 • 2011: 0,63 %
 • 2013: 0,50 %
 • 2015: 0,40 %

Kommunala dagvattenledningar

Behov av förnyelse 0,26 procent / år

Verklig förnyelse / år

 • 2011: 0,46 %
 • 2013: 0,35 %
 • 2015: 0,26 %

#ledningar / #kommun / #vatten

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER