Med full säkerhetsutrustning tas jodprover från förorenade jordmassor.

Foto: Joakim Eliasson

Trygg arbetsmiljö bland förorenade jordmassor

Med daglig exponering för gifter som PAH, metaller, kvicksilver och arsenik är tydliga rutiner och en fungerande skyddsutrustning en förutsättning. För att skapa trygghet i en utsatt arbetsmiljö följer Svevia även upp sina saneringsspecialister medicinskt med blod- och urinprover.

Dokument

När arbetsmiljöverket nyligen gjorde en undersökning av hantering av kemiska produkter på svenska arbetsplatser visade det sig att det finns stora brister som ofta bottnar i okunskap om riskerna.

I Svevia finns en enhet som är specialiserade på sanering av förorenad mark och vatten och som dagligen vistas i miljöer som både på kort och lång tid skulle kunna ge allvarliga medicinska följder.

– Sånt som vanliga människor undviker håller vi på och jobbar med. Som till exempel arsenik, metaller, PAH, kvicksilver, cyanid och DDT, säger Marie Eriksson som är chef på Svevia Marksanering.

De är alla kemikalier som är välkända för att vara frätande, cancerframkallande och till och med dödliga.

svevia

Marie Eriksson, Svevia

Sedan många år tillbaka har Marie Eriksson via företagshälsovården infört regelbundna kontroller av sina medarbetare för att säkerställa att de inte påverkas av kemikalierna de möter i sina uppdrag.

– Ska man jobba i de här miljöerna så måste man få känna sig trygg och veta att de rutiner vi har och den skyddsutrustning som vi erbjuder faktiskt är tillräcklig. Det är syftet med de medicinska uppföljningar vi gör. Och det vi ser är att det fungerar.

Hur lång tid tar det innan den här typen av gifter syns i kroppen?

– Vissa typer av föroreningar som vi jobbar med går in i kroppen på en gång, några lagras medan andra försvinner ut ur kroppen och är svåra att spåra. Så det är ett ganska brett spektrum beroende på vad det är vi jobbar med på det specifika projektet. Varken vi eller företagshälsovården är experter, så för att säkerställa att de prover vi tar är relevanta samarbetar vi med arbetsmiljömedicin som har spetskompetens på detta.

Så vad är det för typ av uppdrag?

– Våra uppdrag handlar ofta om att sanera jord eller vatten på en plats där det tidigare förekommit verksamhet där farliga ämnen har använts. Det kan vara gamla fabrikstomter, ytor där kemiska produkter lagrats eller en gammal bensinmack.

Rutiner och skyddsåtgärder skräddarsys beroende på vilken typ av projekt och vilken förorening som uppdraget handlar om.

– Vi har just haft ett väldigt speciellt projekt i Eslöv på en tomt där det legat en kemikaliefabrik och där det fanns mycket kvicksilver i marken. Där har vi haft en riktad insats mot alla som jobbar på arbetsplatsen, även den inhyrda personalen som till exempel maskinister. Det är strikta rutiner, full skyddsutrustning och speciella luftfilter inne i maskinhytten som gäller. Alla har lämnat urinprov varannan vecka för att se att de inte tar upp kvicksilver.

I uppdragen handlar det både om att skydda den egna personalen som arbetar på den förorenade arbetsplatsen, men även närboende.

– När vi arbetar med schaktmassor som dammar vattnar vi för att undvika att förorenat damm sprids. Vi har utpekade maskiner som bara får köra inom området för att undvika att jordmaterial sprids från däck och maskinens underrede. Lastbilar som ska transportera den förorenade jorden ska inte köra på förorenat område.

Vid ett tillfälle ryckte blåljuspersonal ut på larm om stark dieseldoft vid ett av Svevias anläggningsuppdrag. Det var en ny bro som skulle byggas och under schaktningsarbetet uppstod en mycket stark doft av diesel mitt i centrala Östersund. Allt arbete avbröts och företagets specialister på marksanering kallades in. Det visade sig att det på platsen lagrats cisterner med drivmedel.

– Trots att det utförts markundersökning inför projektet var problematiken med föroreningen okänd. Det är ett scenario som är ganska vanligt. Först när schaktningsarbetet börjar träder den verkliga bilden av föroreningens omfattning fram. Konsekvenserna blir oftast stora förseningar i byggprojekt som hade kunnat undvikas om man i planeringen av projektet valt att lägga resurser på provtagning av saneringsspecialister.

Exempel på uppdrag i förorenade miljöer

Getinge fabriksområde: Förorenad med DDT och kvicksilver. På uppdrag av Eslövs kommun.

Storsjö strand industriområde: Förorenad med framförallt PAH och olja samt metaller men även andra föroreningar har påträffats. På uppdrag av Östersunds kommun.

Bestorp såg: Förorenad av Dioxin från behandling av virke med klorfenol. På uppdrag av Linköpings kommun.

Slagnäs bangård, Arjeplog: Förorenad av metaller, främst bly, koppar och zink, men även arsenik. På uppdrag av SGU (Sveriges geologiska undersökningar)

Järfälla brandövningsplats: Förorenad av PFAS, PFOS. På uppdrag av Järfälla kommun.

Skydd mot kemikalierna

  • Heltäckande engångsoveraller
  • Andningsskydd
  • Gummihandskar
  • Grova skor och alltid strumpor
  • Särskild barack för ombyte med sluss in till övriga baracker som till exempel till lunchutrymme
  • Rutiner för utrustning som används i uppdraget
  • Noggrann handhygien

#arbetsmiljö / #säkerhet / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER