Foto: Markus Marcetic

Mer omledning ska öka säkerheten vid vägarbete

Omledning av trafik ska vara förstahandsalternativet vid vägarbeten, konstateras i en ny statliga utredning.

– Det är ett bra sätt att öka säkerheten, säger Olle Öberg som är chef för Svevias division Drift.

Dokument

För ungefär ett år sedan fick Transportstyrelsen regeringens uppdrag att utreda säkerheten för de som arbetar inom eller i anslutning till vägområden samt föreslå förbättringar.

I dagarna överlämnades utredningen, som inte innehåller några uppseendeväckande eller omvälvande förslag, till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Bland annat föreslås att trafikförordningen förtydligas när det gäller trafikanters skyldighet att sänka hastigheten när de till exempel kör förbi ett bärgningsarbete eller ett sjukdomsfall.

Utredningens kartläggning visar att det finns en utbredd otrygghet bland de som arbetar på eller i anslutning till vägarbeten, att många trafikanter inte visar tillräcklig hänsyn när de passerar ett vägarbete och att det relativt ofta inträffar olika former av tillbud.

Mats lunquist

Olle Öberg, Svevia.

– De höga hastigheterna är det största problemet för de som arbetar ute på vägarna. Många trafikanter respekterar inte gällande hastighetsregler, säger Olle Öberg.

– Jag hade önskat att utredningen i större utsträckning hade betonat behovet av att öka den polisiära övervakningen, satsning på fler kameror för automatisk hastighetsövervakning och högre böter för fortkörning vid vägarbeten.

I sin rapport hävdar utredarna att nödvändiga regler för att åstadkomma en god arbetsmiljö för de som arbetar på och vid vägar i stor utsträckning redan finns på plats. Problemet är att reglerna inte följs i tillräcklig stor utsträckning.

Ett område där utredningen menar att det är skralt med regelefterlevnaden gäller omledning av trafik. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska trafik i första hand ledas om så att den inte passerar ett vägarbete. Men enligt den dokumentation som utredningen fått tillgång till följer inte Trafikverket föreskrifterna utan anser att det är entreprenörens uppgift att utreda hur en omledning kan utformas för att den ska övervägas.

”Utifrån föreskrifterna borde ordningen vara den omvända, det vill säga en utredning bör visa varför omledning inte är möjlig eller lämplig…//… Med en befäst ordning där omledning av trafiken övervägs som första alternativ är chansen större att olika lösningar vägs in och bedöms för att åstadkomma bästa möjliga kombination av framkomlighet och säkerhet”, konstateras det i Transportstyrelsens utredning.

-Att omleda trafiken är i allmänhet det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. Samtidigt har jag förståelse att det ibland kan vara svårt, framför allt om det innebär att trafik leds in på gator, vägar och miljöer som inte är anpassade för den aktuella trafikmängden. Men jag tycker att det är bra att utredningen lyfter fram omledning och vill att väghållaren ska ta ett större ansvar, säger Olle Öberg.

I utredningen betonas vikten av att vägarbeten märks ut ordentligt. Om trafikanterna ges tillräcklig vägledning minskar risken för att de ska begå omedvetna felhandlingar och orsaka olyckor.

– Vi i branschen kan bli bättre på att märka ut hur trafikanter ska ta sig förbi en arbetsplats på ett, både för dem själva och för de som arbetar där, säkert sätt, säger Olle Öberg.

Enligt utredningen har Trafikverket beslutat att framöver i större utsträckning än tidigare kontrollera att regelverket följs vid de vägarbeten som verket är ansvarigt för.

– Det är bra. Men istället för att bara bötfälla den som gör fel, borde Trafikverket satsa på att utbilda branschen så att fler för rätt, säger Olle Öberg.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER