Utbyggnad av svensk infrastruktur påverkas påtagligt av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Projekt kan komma att försenas eller ställas in.

Foto: Markus Marcetic

Materialbrist och högre priser försenar svensk infrastruktur

Viktiga svenska infrastrukturprojekt riskerar att försenas på grund av pandemin och kriget i Ukraina.
– Kostnadsökningarna kan göra att en del projekt inte längre inte ryms inom budgeten och får senareläggas, säger Julia Axelsson som är avdelningschef på Trafikverkets inköpsavdelning

Dokument

Hon berättar att de mest akuta materialproblemen gäller järnvägsområdet.

– Vi svarar själva för så kallat tekniskt godkänt material, till exempel kontaktledningar. På grund av främst nedstängningarna i Kina har vi svårt att få fram material i tillräcklig stor omfattning.

sandra josefsson

Julia Axelsson, Trafikverket

– Läget är så allvarligt att vi undersöker om vi på grund av materialbristen ska prioritera bland projekten och skjuta upp ett antal. Ett projekt – Gävle rangerbangård – har vi valt att inte starta på grund av den stora osäkerheten när det gäller att få fram material.

På vägsidan ser situationen något bättre ut, enligt Julia Axelsson.

– Min bild är att entreprenörer hittills har klarat av att få fram material, även om det återkommande rapporteras om risk för brister. På vägsidan är problemet framför allt de kraftiga kostnadsökningarna som drivs på av både pandemin och kriget. De finns även på järnvägssidan.

– Vi har en dialog med entreprenörerna kring de högre kostnaderna och har beslutat att reglera de bränslerelaterade kostnadsökningarna som beror på av kriget utifrån en modell som vi har tagit fram. När det gäller materialsidan är det en mer komplex fråga.

Trafikverkets budget har inte ökat i samma takt som kostnaderna.

– I några projekt har de anbud som kommit in varit så höga att vi har valt att inte gå vidare med dem. De ryms inte längre inom budgeten och senareläggs därför.

Är fler projekt på väg att senareläggas?

– Det finns risk för det, även om det ännu är för tidigt att säga hur stor den risken är.

– Konkurrensen om en del material ökar i takt med att leverantörer försvinner som ett resultat av kriget. Det har också blivit svårare och dyrare att få fram varor från Kina. Tidigare kördes en del av dem på tåg via Ryssland. Det går inte längre.

Riskerar beläggningsarbeten att ställas in i sommar?

– Inte vad vi vet. Det fanns tidigare en risk för att inställda oljeleveranser från Ryssland skulle leda till problem med att få fram bitumen. Men det verkar leverantörerna ha klarat av.

Svevias koncerninköpschef Karl Kloste berättar att bolaget redan innan Rysslands angrepp på Ukraina såg till att inte använde sig av olja från Ryssland i bitumen.

– Den olja som vi använder oss av kommer från Nordsjön. En kombination av noggrant strategiskt arbete och ett visst mått av tur gjorde att vi i god tid kunde ställa om till en leverantör som är oberoende av Ryssland.

privat

Karl Kloste, Svevia

– Med tanke på hur situationen ser ut i omvärlden har vi lyckats bra med att försörja våra projekt med insatsvaror, något vi är oerhört glada för. Det har varit vissa mindre störningar, men vi har inte fått stänga ner några projekt på grund av brist på material eller liknande.

Vad har varit svårast att få fram i tid?

– Stålprodukter. Det har tagit lite tid att göra leveranskedjan helt fri från Ryssland. Tidigare köpte till exempel våra baltiska leverantörer av armeringsjärn sina insatsvaror från ryska stålverk. Nu köper man i stället från stålverk i övriga delar av Europa. Vi har även en leverantör av stålprodukter som redan innan kriget i Ukraina var fri från leveranser från Ryssland vilket har hjälpt oss.

– För tillfället är det leveranser av maskiner och fordon som är mest besvärligt. Här är vi hjälpta av det goda interna samarbetet mellan Svevia och Arento och att vi kunnat lägga beställningar tidigt. När det gäller till exempel våra drivmedelsleverantörer har vi en dialog med dem för att försäkra oss om att de inte köper insatsvaror från Ryssland.

Vad gör ni framåt?

– Vi försöker hålla så stora lager som vi bara kan det när det gäller exempelvis bitumen och fortsätter med det strategiska inköpsarbetet. Det är i tider som dessa som en inköpsorganisation verkligen får visa vad den går för.

– Det kommer alltid att uppstå situationer när våra strategiska ramavtalsleverantörer inte kan leverera. Då gäller det att vi verkligen har bra koll på marknaden för att vi genom andra kanaler ska kunna köpa de produkter och det material som behövs.

Vad har ni lärt er av de senare årets svårigheter?

– Vi har arbetat intensivt med att stärka det som heter kategoristyrning. Det innebär bland annat att den som är kategoriansvarig inom ett visst område ska ha bra koll på branschen, marknaden och leverantörerna. Det arbetssättet är en viktig förklaring till att vi har klarat oss så bra under de här kriserna och undvikit stora produktionsstörningar. Det är dessutom en metod som vi fortsätter att utveckla. En annan viktig påminnelse är hur viktigt det är att ha långsiktiga leverantörssamarbeten.

#infrastruktur / #Materialbrist / #inköp

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER