Alla notiser

 • 2023-09-25

  Asfaltskolan i ny regi

  Med start höstterminen 2023 tar Svensk Beläggningsförening (SBF) över ansvaret för Asfaltskolan. SBFs utbildningstillskott ska säkerställa att Asfaltskolans kurser är relevanta för dagens och framtidens beläggningsbransch. Byggbranschens Utbildningscenter kommer att administrera kurser och branschdagar.

 • 2023-05-04

  Färre kommunala lekplatser

  Svenska lekplatser har nyligen undersökts i ett miljöanalysprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Resultaten visar en drastisk minskning av antalet kommunalt förvaltade lekplatser under 2000-talet. Studien visar också en stor variation i lekplatsernas kvalitet

 • 2023-04-26

  Planen för transportinfrasturktur ses över i norra Sverige

  Med anledning av de stora företagsetableringar och företagsexpansionerna som pågår i Norrbotten och Västerbottens län ska den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 ses över. Senast den 15 september 2023 ska Trafikverket som fått uppdraget, redovisa översynen till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

 • 2023-02-08

  Kompetenscentrum för vägteknik

  För att säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning har Trafikverket tagit initiativ till och beslutat att finansiera ett kompetenscentrum för vägteknik. Syftet är att ge Trafikverket och branschen goda förutsättningar att inhämta kunskap och utveckla kompetens för att bygga och underhålla vägar nu och i framtiden.

 • 2023-01-05

  Stadsplanering och naturvård i staden

  Fågelungar i stadsmiljö påverkas av en viss typ av luftförorening, samt av vilka träd som finns i närheten av boet. Det visar ny forskning från Lund. Studien visa att det går att isolera delar av stadsmiljön och koppla dem till effekter på djur och natur, vilket har betydelse för stadsplanering och naturvård i staden.

 • 2022-10-12

  Inventering av våtmark med AI-teknik

  Endast hälften av våtmarksarealen är inventerad i Sverige. Enligt Naturvårdsverket behövs fler åtgärder för att stärka våtmarker för både biologisk mångfald och klimat. Forskningsinstitutet RISE har fått uppdraget att undersöka om det går att komplettera befintliga digitala kartverktyg.

 • 2022-09-06

  Korruption - ett utbrett problem

  EU-medborgares upplevelse av korruption har undersökts. Av de tillfrågade respondenterna anser 68 procent att korruption är ett utbrett problem i respektive hemland. I rapporten uppger 43 procent att korruption har ökat i Sverige. Rapporten heter Special Eurobarometer 523 och samlar svar från drygt 26 000 respondenter från EU:s 27 medlemsländer, varav 1061 respondenter var från Sverige.

 • 2022-07-07

  Omställning i transportsektorn

  För första gången i Energimyndighetens prognoser syns det hur elektrifieringen bidrar till en minskad energianvändning i transportsektorn. Minskningen beror i huvudsak på att transporter som drivs med flytande bränslen gradvis ersätts av eldrivna transporter.

 • 2022-06-21

  Orken tryter

  Allt fler uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom byggverksamhet, utbildning, samt vård och omsorg upplever i större utsträckning än övriga sysselsatta att de inte orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Det visar en rapport om äldres arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket publicerat.

 • 2022-05-07

  210 döda i trafiken 2021

  Under 2021 dödades 210 personer i olyckor i vägtrafiken. Det kan jämföras med 204 personer under 2020. Trafikanalys officiella statistik visar att 2021 därmed blev det tredje året i rad med strax över 200 omkomna i vägtrafiken.

 • 2022-04-20

  Län påverkar lön

  Hela 24 procent skiljer sig mellan länet med högst lön (Stockholm - 56 900 kronor) jämfört med det som har lägst medellön (Västerbotten - 45 900 kronor) för civilingenjörer. För högskoleingenjörer uppgår skillnaden till 21 procent mellan den högsta medellönen (Stockholm - 50 500 kronor) och den lägsta (Jämtland - 41 600 kronor). Källa: Sveriges ingenjörer

 • 2022-03-30

  Stort investeringsbehov för Sveriges VA-system

  Tre av fyra svenska kommuner saknar långsiktig och fullgod planering för hur investeringarna i vatten och avloppssystem ska finansieras i framtiden. Svenskt vatten bedömer investeringsbehovet till 23 miljarder kronor per år, vilket är 7 miljarder kronor mer än dagens investeringsnivå. Allt enligt en rapport från WSP.

 • 2022-03-15

  Påverkas dammsäkerheten av klimatförändringarna?

  Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vattenkraftbranschen och andra relevanta aktörer analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten.

 • 2022-02-17

  Mer pengar till hotade bin

  Av Sveriges drygt 300 arter av vildbin är en tredjedel hotade. Naturvårdsverket har för tredje året i rad beslutat att satsa ytterligare 11,66 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vilda pollinatörer inom åtgärdsprogrammet för hotade arter. Bidragen fördelas till åtta län i södra Sverige.

 • 2021-12-22

  Ny visselblåsarlag

  Sedan den 17 december gäller den nya visselblåsarlagen. Den utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv. Syftet med den nya lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsaren, framför allt för att komma åt korruption, lagbrott mot EU-lagstiftning och bedrägerier.

 • 2021-11-26

  Slagg från ståltillverkning kan ersätta cement i betong

  Slagg är en restprodukt som kan ersätta en del av cementen i betong och minska klimatbelastningen. Klimatklivet har beviljat drygt 8 miljoner kronor i stöd till Thomas Betong AB och Betongindustri AB, som bygger silos som lagrar slagg. I tio län ska 20 silos byggas, vilket möjliggör klimatförbättrad betong även på mindre orter.

 • 2021-11-04

  Insatser mot invasiva främmande arter granskas

  Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser mot invasiva främmande arter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2022.

 • 2021-10-07

  Smart vinterväghållning i Finland

  Den finska staden Oulu hakar på trenden med att använda avancerade klimatmodeller och högupplösta väglagsprognoser. Projektet sker i samarbete med mjukvarubolaget Klimator och förväntas ge kostnadsbesparingar, bättre kvalitet på snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder och en förbättrad stadsmiljö.

 • 2021-09-14

  Hög trivsel inom branschen

  Trivseln inom byggbranschen är hög. Över 70 procent uppger att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats och mer än 20 procent uppger att de trivs ganska bra. Dessutom känner sig sju av tio trygga med att informera ledningen om det uppstår missförhållanden. Allt enligt en rapport från Ramirent.

 • 2021-08-31

  Svenska blomningstider kan ha förlängts de senaste 220 åren

  Genom en ny studie om hur klimatförändringarna påverkar den svenska floran visar en forskare från SLU hur blomningstiderna kan ha förlängts med nästan fyra veckor under de senaste 220 åren.

 • 2021-08-03

  Klartecken för Norrbottniabanan

  Regeringen har beslutat att Trafikverket ska påbörja planeringsarbetet av Norrbottniabanan mellan Skellefteå–Luleå. Detta innebär att genomförandet av hela Norrbottniabanan har fått klartecken. Planering och byggande av den första delsträckan Umeå-Skellefteå pågår sedan 2018.

 • 2021-06-24

  199 tips om brott under 2020

  Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har tipsen ökat markant. Under år 2020 har 199 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Den vanligaste brottsmisstanken är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft, ofta från tredjeland i kombination med misstanke om människoexploatering.

 • 2021-05-25

  27 procent har känt oro för att smittas på jobbet

  I en enkät gjord inom byggbranschen upplever 26 procent att kollegorna inte hållit tillräckligt avstånd under pandemin, men att de varit bra (45%) eller ganska bra (51%) på att stanna hemma om de känt sig krassliga. Så många som 27 procent har känt en oro över att bli smittade på arbetsplatsen.

 • 2021-04-29

  Mer grön infrastruktur

  Naturvårdsverket beviljar bidrag på 3,8 miljoner kronor till länsstyrelserna för projekt för grön infrastruktur, som innebär fler fungerande livsmiljöer för arter i landskapet. På så sätt stärks den biologiska mångfalden.

 • 2021-04-19

  Dags att rapportera resultat från behandling av farligt avfall

  Senast den 30 april ska verksamheter som behandlar farligt avfall rapportera in resultat från det arbete som gjordes under årets första kvartal. Uppgifterna ska rapporteras till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det här är andra gången som behandlingsresultat ska rapporteras in sedan registret öppnades i november förra året.

 • 2021-03-31

  Identifiera hållbarhetsrisker

  Upphandlingsmyndigheten har lanserat en digital tjänst för att upphandlande organisationer enklare ska kunna identifiera hållbarhetsrisker i andra länder. Till att börja med erbjuds riskanalyser inom tre produktområden. Ett av dem är bygg och anläggning.

 • 2021-03-10

  Bristande klimatarbete

  Naturvårdsverket kritiserar Trafikverket för påståendet att infrastrukturplaneringen inte påverkar utsläppen och att klimatmålen huvudsakligen nås med elektrifiering och biobränslen. Naturvårdsverket saknar också analyser av hur statliga transportinfrastrukturplaner påverkar möjligheten att nå mål kopplade till biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

 • 2021-03-03

  Kan mäta snöns egenskaper

  Snöns egenskaper förändras hela tiden på grund av åldrande, klimatförhållanden och yttre påverkan, vilket gör det svårt att hitta data om mekaniska egenskaper hos snö. Vid Luleå universitet har man utvecklat en mini-bevameter. Det är ett verktyg som är framtaget för att kunna mäta snökvalitet i fält, och förväntas bli användbart bland annat för att göra fältmätningar relaterade till testbanor för fordons- och däckindustrin.

 • 2021-02-16

  Vägens utformning kan bidra till minskad klimatpåverkan

  Det svenska transportsystemet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Av dessa utsläpp kommer cirka 90 procent från vägtrafiken. Genom att ta hänsyn till vägars utformning kan vi bidra till att minska klimatpåverkan från transporter. Allt enligt en rapport från Ramboll.

 • 2021-02-01

  Byggbranschen lämnade flest anbud i offentliga upphandlingar

  De tio företag som lämnade flest anbud i offentliga upphandlingar 2019 var alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna. Det framgår av rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

 • 2021-01-21

  Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

  Mellan den 18 – 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen. I år planeras fyra ansökningsperioder för Klimatklivet. I budgeten finns 2,3 miljarder sökbara medel och samtidigt förlängs stödet till och med år 2026. 

 • 2021-01-04

  Gratis tamponger

  Gratis tamponger erbjuds på Peabs arbetsplatser och byggbodar. Initiativet är ett lokalt pilotprojekt i samarbete mellan företaget Period Pack, Lambertsson och Peab i Örebro.

 • 2020-12-14

  Bra trend för byggindustrin trots pandemin

  Färsk statistik från UC indikerar att konkurserna inom byggindustrin minskar med tre procent, jämfört med november månad i fjol. En möjlig anledning till den positiva inverkan på branschen tros vara att många under pandemin har passat på att renovera hemma.

 • 2020-11-23

  Inga ytterligare dispenser för arbete på väg

  Trafikverket har med anledning av Covid-19 utfärdat och beviljat dispenser för kompetenskrav för vissa arbeten på väg. Nu återgår Trafikverket till ordinarie rutiner. Dispenser gäller till utsatta datum men inga ytterligare eller förnyade dispenser beviljas.

 • 2020-11-02

  Nominerad till Publishingpriset

  I Perspektiv är för andra året i rad nominerad till Publishingpriset i kategorin Webbtidningar och webbtidskrifter. Publishingpriset är fristående från kommunikationsbranschens organisationer och delas ut för lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

 • 2020-10-28

  Glaas prisas för insatser inom stål

  Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år delades Silverbalken ut för 46:e året i rad och mottogs av Markus Glaas vid en prisceremoni ute på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

 • 2020-10-15

  Belönas för initiativ mot sexuella trakasserier

  För sitt initiativ Projekt Respekt belönas Anders Bürger, projektchef på NCC, med Lars Bergqvist-stipendiet. Stipendiet delas ut varje år för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad.

 • 2020-09-30

  Återvinning av emballageplast

  15 företag ska nu samarbeta för att utveckla och testa ett effektivt insamlings- och återvinningssystem för emballageplast från byggindustrin. Projektet leds av Chalmers Industriteknik och finansieras av forskningsprogrammet Re:source.

 • 2020-09-21

  Ökad trafiksäkerhet

  E4 mellan Djäkneboda och Bygdeå ska byggas om till mötesfri väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Insatserna ska bidra till en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla trafikanter.

 • 2020-09-14

  Nätverk för hållbart byggande

  Woman Building Sweden är ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum som lanserades 11 september. Syftet är att skapa ett affärsnätverk för kvinnor i ledande roller för att utveckla hållbart byggande, nå ökad innovation och affärsnytta.

 • 2020-08-12

  Stöd till byggföretag som påverkats av pandemin

  Under coronakrisens första månader har 226 byggföretag beviljats omställningsstöd. Det visar siffror från Skatteverket som ansvarar för utbetalningarna. Totalt värde av utbetalningarna är 7 830 076 kronor.

 • 2020-07-09

  96 personer har omkommit i trafiken under första halvåret

  Under januari-juni 2020 har 96 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 3 juli 2020. Det är 12 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2019.

 • 2020-06-15

  Ny typ av elväg invigd

  I början av juni invigdes en ny typ av elväg som installerats i Lund. Det är den första elvägen som enkelt kan monteras på befintlig väg. Tekniken har utvecklats av bolaget Elonroad och LTH och invigdes på torsdagen av bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

 • 2020-06-03

  Storsatsning på väg- och järnvägunderhåll i hela landet

  För att stärka svensk infrastruktur behövs en satsning på över 1 miljard kronor. Förslaget kommer från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020

 • 2020-05-25

  Plasten i byggsektorn

  Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

 • 2020-05-18

  Regler för drönare

  Vid halvårsskiftet införs nya regler för drönaranvändning med bland annat krav på drönarkort och registrering. På Transportstyrelsens webbplats finns en guide för drönaranvändare om vilka regler som gäller, samt utbildningsmaterial för drönarkort.

 • 2020-04-29

  Kostnadsfri utbildning till platschefer

  Vill du få en kostnadsfri ledarskapsutbildning och samtidigt bidra till en säkrare bransch? Just nu sökes platschefer till ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Läs mer på byggcheferna.se

 • 2020-04-20

  Byggstart för E45 i Mora till sommaren

  Tre nya cirkulationsplatser, fler körfält och en gångtunnel från resecentrum ska bland annat byggas på den första delsträckan. Arbetet planeras starta till sommaren.

 • 2020-03-31

  Byggare till vården

  Lovvärt initiativ från Skanska: Skanskaanställda med sjukvårdsutbildning får tjänstledigt för att under Covid-19 pandemin kunna bidra med arbetskraft inom den hårt belastade vårdsektorn. Skanska står för mellanskillnaden på lönen samt semester- och pensionsersättning.

 • 2020-03-13

  Jämställdhetsbygget 2020

  Årets tre finalister är: 1) Kvalitetsgranskning av jämställdhetsarbete – Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) 2) Byggkurage – Erik Larsson Bygg 3) Snickarpodden – JM. Utmärkelsen är bygg- och anläggningsbranschens jämställdhetspris ut. Det delas ut för andra året och är ett samarbete mellan Byggföretagen och de fyra unga kvinnor som startade det.

 • 2020-03-02

  Nytt gränsvärde för PFAS

  Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan. Den nya bedömningen var väntad och innebär att Livsmedelsverkets gräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över.

 • 2020-02-19

  Färre döda insekter på rutan

  Två separata studier visar att antalet insekter som mosas mot vindrutan och registreringsskylten, har på 20 år minskat med så mycket som 80 %. Resultatet av studierna anses peka på den pågående artdöd som också FN:s expertpanel IPBES pekade ut i en uppmärksammad rapport. I den uppges att upp till en miljon arter av djur och växter hotas av utrotning.

 • 2020-02-10

  Byggmarknadskommissionen

  I ett byggbranschinitiativ samlas de största byggföretagen, fackliga organisationer, allmännyttiga och kooperativa företag för att kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund, hållbar och attraktiv byggbransch. Arbetet kommer att pågå i två år .

 • 2020-02-04

  Sveriges Byggindustrier blir Byggföretagen

  Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har bytt namn till Byggföretagen. I samband med namnbytet lanseras också en ny webbplats; www.byggforetagen.se

 • 2020-01-31

  Forskningsutlysningar inom vägområdet

  Utlysningen sker inom ramen för europeiska vägverkens samverkans organ CEDR. Teman för i år är: 1) Förnybar energi i väginfrastrukturen 2) Säkra och smarta vägar 3) Jordar Sista dag för ansökan är den 27 mars.

 • 2019-12-19

  Ny milstolpe på Västlänken

  Nu är den första bottenplattan på E02 Centralen gjuten - helt enligt tidplan meddelar Ncc. Betongarbetena påbörjades redan i november och nu är finbetongen på plats.

 • 2019-11-25

  Internationell elvägskonferens

  Den internationella elvägskonferensen Electric Road Systems Conference 2020 förväntas samla 400 deltagare i Lund nästa år. Medverkar gör bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth,

 • 2019-11-15

  Nominera jämställdhet

  För andra året i rad uppmärksammar Sveriges Byggindustrier goda exempel på satsningar, initiativ och aktiviteter som har ökat jämställdheten inom byggbranschen genom utmärkelsen Jämställdhetsbygget. Nominera före 31 mars.

 • 2019-11-06

  Hållbart bolag

  För andra året i rad är Skanska är ett av tre bolag som av Dagens Industri rankas som ett av börsens mest hållbara bolag inom sex kategorier. De delar första platsen med HM och Stora Enso.

 • 2019-10-31

  Nya hastighetsgränser

  Trafikverket har beslutat att 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim (med något undantag där sträckor sänks från 110 till 100 samt från 100 till 80). 9 mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim.

 • 2019-10-23

  Internationell arbetsmiljövecka

  Årets internationella arbetsmiljövecka (21–25 oktober) stödjer den aktuella kampanjen – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt.

 • 2019-10-16

  Underhåll av Öresundsbron

  Skanska Infraservice kommer att sköta underhållet av stål- och betongkonstruktioner på Öresundsförbindelsen på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Uppdraget ligger på tre år och startade 1 september 2019.

 • 2019-09-30

  Ansök till Klimatklivet

  Mellan den 24 september och 23 oktober öppnar den andra ansökningsomgången för Klimatklivet där företag, organisationer och kommuner kan söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats.

 • 2019-09-12

  Förslag: Statligt byggbolag

  LO har presenterat 115 åtgärder för ökad jämlikhet. Ett av förslagen är ett statligt byggbolag för att  öka konkurrensen och sänka kostnaderna för bostadsbyggande.

 • 2019-09-06

  Ny generaldirektör på Trafikanalys

  Regeringen har utsett Mattias Viklund som ny generaldirektör för myndigheten Trafikanalys. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och tillträder tjänsten den 1 oktober.   

 • 2019-08-29

  Stand down

  Årets Stand down genomförs torsdag 26 september 13.00–13.15. Manifestationen för säkerhet och bra arbetsmiljö arrangeras för sjunde året i rad av Trafikverket i samarbete med anläggningsbranschen. I år hålls huvudarrangemanget på projekt Västlänken.

 • 2019-07-02

  Goda jobbchanser inom anläggningsbranschen

  Det är fortsatt stor brist på arbetskraft med mycket goda möjligheter till jobb som bland annat civilingenjör, anläggningsmaskinförare, anläggningsarbetare, betongarbetare. Det visar Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.

 • 2019-06-25

  Tio bästa kommunerna

  De tio bästa kommunerna på hållbara transporter i Sverige 2019 är (utan inbördes ordning) Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Resultat enligt kommunrankningen SHIFT.

 • 2019-06-18

  Ledarskap och säkerhet

  Deltagare efterlyses till forskningsprojektet ”Säker ledare” som ska undersöka hur nyanställda platschefer påverkas av och själva påverkar säkerhetsarbetet i svensk bygg och anläggningsindustri. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sveriges Byggindustrier, AFA Försäkring, Chalmers och Göteborgs Universitet.

 • 2019-06-05

  Nytt datum för ID06

  Många företag har börjat sent eller ännu inte kommit igång med att byta ut de gamla ID06-korten. Detta innebär att det inte längre finns praktiska möjligheter att hinna byta alla ID06-kort till den 20 juni 2019. ID06 AB flyttar därför fram stängning av gamla ID06-systemet till den 21 januari 2020.

 • 2019-05-29

  Sollcellsdriven vätgasstation

  Mariestad kommun planerar att inviga världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Det innebär att kommunens åtta bränslecellsbilar kan tanka vätgas med solen och vattnet från Vänern som ingredienser.

 • 2019-04-29

  Slutlagring av arsenik

  Möjligheten att använda arsenik i kommersiella produkter är mycket begränsad och överskottet från bland annat gruvor och smältverk hamnar i dag på olika deponier. Jurate Kumpiene, vid Luleå tekniska universitet, har nyligen beviljats 500 000 kronor för att undersöka möjligheterna med att stabilisera ämnet arsenik och hitta en metod för slutlagring.

 • 2019-04-25

  Höjda krav på maskiner i Norge

  Statens Vegvesens kräver sprängsäker ruta som frontruta och okrossbara glas i samtliga övriga rutor i alla entreprenadmaskiner som arbetar med risk för odetonerat sprängmedel i deras projekt.

 • 2019-04-12

  Chalmers först med framtidens vätgassensor

  Forskare på Chalmers har presenterat den första vätgassensorn i världen som gör att den klarar fordonsindustrins högt ställda framtida krav för tillämpning i vätgasbilar: Att kunna detektera 0,1 procent väte i luft på mindre än en sekund.

 • 2019-03-29

  Chalmers skapar engagemang

  Efter en omfattande utvärdering har Chalmers fått ackreditering som "Engaged University" av det internationella organet ACEEU. Omdömet är ett kvitto på den höga kvaliteten i Chalmers metodiska arbete med att skapa nytta för det omgivande samhället.

 • 2019-03-22

  Beställ ditt nya ID06-kort

  Den 20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden för ID06 att gälla. Då spärras samtliga kort av den gamla standarden, även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum. Se till att byta till de nya säkra ID06-korten redan nu.

 • 2019-03-14

  Medel för forskning och innovation

  Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Sista ansökningsdag är den 29 april, klockan 14.00.

 • 2019-03-05

  Självservice för enskild väg

  Nu finns en e-tjänstportal för att enklare administrera information och ärenden om enskilda vägar med stadsbidrag på Trafikverkets webbplats. Till att börja med innehåller den fem e-tjänster som rör enskilda vägar. För att använda tjänsten behövs inloggning med e-legitimation.

 • 2019-02-25

  Global konferens om trafiksäkerhet

  Den 19-20 februari 2020 går den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen ska utvärdera FN:s globala plan "Decade of Action for Road Safety 2011-2020", och är ett avstamp för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

 • 2019-02-20

  Jobben finns i byggbranschen

  Det kommer att råda brist på arbetskraft inom bygg- och anläggningsarbeten även om fem år, det vill säga år 2024. Ser man till yrken som kräver högskoleutbildning kommer även ingenjörer, civilingenjörer och tekniker att ha goda chanser till jobb. Det visar Arbetsförmedlingens prognos ”Var finns jobben?”

 • 2019-01-23

  Kontrakt för 4 miljarder

  Fem kontrakt har skrivits under för Trafikverkets entreprenader för installation av tekniska system på E4 Förbifart Stockholm. Det sammanlagda värdet är cirka 4 miljarder kronor.

 • 2019-01-15

  Bidrag till kunskapstörstande

  Visste du att SBUF beviljar bidrag till projekt för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning som deltagande i konferenser och studiebesök. Förkovra dig inom den tekniska utvecklingen, metoder, material, processer, arbetsmiljö. Medarbetare som är anställda i SBUF:s medlemsföretag kan söka bidraget.

 • 2019-01-09

  Stark jobbprognos

  Arbetsgivare inom byggbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent enligt ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

 • 2018-12-17

  Framtida vattenförsörjning

  Boverket presenterar tre huvudförslag för en mer robust vattenförsörjning inför framtida klimatförändringar.1) Nationell plan och strategi för vattenförsörjning. 2)Tydligare roll för dricksvattenförsörjning vid fysisk planering. 3) Översyn av regleringen kring dagvatten.

 • 2018-12-05

  Akut brist på chafförer

  Högtrycket i transportbranschen gör att bristen på förare blir allt mer akut. Enligt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd behövs 50 000 nya förare de kommande tio åren.

 • 2018-11-22

  Examensarbeten sökes

  KTH-studenter som läser civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, inriktning Geografisk-IT och masterprogrammer Transport och geoinformatik kommer att jobba med sina examensarbeten under våren 2019. Förslag på projekt kan skickas till Milan Horemuz ( horemuz@kth.se ). Skriv gärna texten på engelska.

 • 2018-11-07

  20 miljoner i potten till innovativa lösningar

  InfraSweden2030 efterlyser projekt som arbetar med klimatneutral transportinfrastruktur. Det kan vara konstruktionslösningar, affärsmodeller, tillståndsbedömning, drift & underhåll, och produktivet. Sista ansökningsdag är 5 februari.

 • 2018-10-25

  55 kilometer lång bro

  Världens längsta bro är invigd. Den är 55 kilometer lång och kopplar samman Hongkong, Macau och Kina. Som jämförelse är Öresundsbron 7,8 kilometer lång och Ölandsbron 6 kilometer.

 • 2018-10-17

  Ingen oro för robotar

  I Japan har en robot som är byggnadsarbetare testats. I Sverige finns det dock ingen stor oro för att artificiell intelligens ska ta jobben. I en undersökning uppger endast 5 % att de känner en sådan oro medan 46 % av svenskarna ser AI som en viktig möjlighet för samhället, och då främst inom arbetslivet.

 • 2018-10-11

  Självkörande bussar i Järfälla

  Premiär för förarlösa bussar i linjetrafik i Sverige. Bussarna körs i Järfälla nordväst om Stockholm och liknar de prototyper som tidigare testats i Kista. Sedan 2016 har självkörande bussar trafikerat en linje i Schweiziska staden Sion.

 • 2018-10-03

  Minskade utsläpp

   De 2 300 investeringar som Klimatklivet stöttat minskar utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år. Det visar en redovisning som Naturvårdsverket nyligen lämnade till regeringen. Bland företagen dominerar åtgärder där fossila bränslen byts ut mot förnybart bränsle. Andra typiska åtgärder handlar om produktion och distribution av flytande biogas och produktion av andra biodrivmedel.

 • 2018-09-20

  Världens första vätgaståg

  Världens första vätgaståg tas i passagerartrafik i Niedersachsen, Tyskland. Den 16 september var det premiär och trafikstart inför gäster och media . Från och med 17 september kommer två vätgaståg att tas i kommersiell trafik enligt en fast tidtabell i delstaten Niedersachsen.

 • 2018-09-19

  Ökade kostnader

  Enligt SCB har kostnader för transporter, drivmedel och el-kraft ökat mest bland byggentreprenörernas kostnader. Byggmaterialkostnaderna steg med 5,4 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade järn och stål inklusive armeringsstål samt trävaror..

 • 2018-09-11

  Fler gymnasietjejer söker bygg

  Antalet kvinnliga sökanden till Bygg- och Anläggningsprogrammet stiger nu för tredje året i rad. I år har 600 kvinnor sökt BA-programmet vilket är en märkbar uppgång från förra året då 533 valde bygg. Det innebär en uppgång på 12,7 procent.

 • 2018-09-05

  Vinstchans för Gamla Årstabron

  I kategorin Road and Railway Bridges är projektet att renovera Gamla Årstabron en av finalisterna. Varje dag åker 300 000 passagerare med tåg över bron i Stockholm. Renoveringen av bron som är ett statligt byggnadsminne genomfördes utan att dess utseende förändrades och har förlängt brons livslängd med 60 år.

 • 2018-09-03

  Krav på vinterdäck för tunga fordon

  För att öka säkerheten på vägarna skärper regeringen reglerna för tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton. Nya krav är vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga hjul. Kravet träder ikraft den 1 juni 2019, gäller mellan den 1 december och 31 mars när vinterväglag råder.

 • 2018-08-22

  Digital rapportering om torkan

  Värmen och torkan de senaste tre åren har inneburit en stor påfrestning på grundvattnet. Regeringen har beslutat att Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska göra det enklare för kommuner, lokalsamhälle och företagare att i första hand digitalt rapportera in uppgifter.

 • 2018-08-14

  Platser kvar på yrkeshögskolan

  Samtidigt som fler än någonsin söker till yrkeshögskolan (YH) finns det platser kvar på utbildningar i samhällsbyggnad och teknik. Till hösten startar rekordmånga utbildningar inom dessa utbildningsområden och i dagsläget finns platser kvar på 97 av utbildningarna inom teknik och tillverkning och 80 av utbildningarna inom samhällsbyggnad.