Framtida vattenförsörjning

Boverket presenterar tre huvudförslag för en mer robust vattenförsörjning inför framtida klimatförändringar.1) Nationell plan och strategi för vattenförsörjning. 2)Tydligare roll för dricksvattenförsörjning vid fysisk planering. 3) Översyn av regleringen kring dagvatten.