Bristande klimatarbete

Naturvårdsverket kritiserar Trafikverket för påståendet att infrastrukturplaneringen inte påverkar utsläppen och att klimatmålen huvudsakligen nås med elektrifiering och biobränslen.
Naturvårdsverket saknar också analyser av hur statliga transportinfrastrukturplaner påverkar möjligheten att nå mål kopplade till biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.