Påverkas dammsäkerheten av klimatförändringarna?

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vattenkraftbranschen och andra relevanta aktörer analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten.