Inventering av våtmark med AI-teknik

Endast hälften av våtmarksarealen är inventerad i Sverige. Enligt Naturvårdsverket behövs fler åtgärder för att stärka våtmarker för både biologisk mångfald och klimat. Forskningsinstitutet RISE har fått uppdraget att undersöka om det går att komplettera befintliga digitala kartverktyg.