PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned. PFOS och PFOA hör till de PFAS-ämnen som ej kan brytas ned i naturen.

Foto: Pixabay

Vad är perfluorerade ämnen?

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Det var först under 1990-talet som man började misstänka att dessa ämnen påverkar miljön och människors hälsa — en misstanke som under senare år bekräftats och gett upphov till larmrapporter. I flera områden är mark och vatten förorenade av PFAS.

Spaning

De flesta av dessa PFAS-förorenade områden är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

Kännetecknande för PFAS är att ämnena är mycket vattenlösliga, något som gör föroreningarna lakar ut ur jorden och sprider sig till yt- och grundvatten. Många av våra sjöar, brunnar och dricksvattentäkter är därför förorenade av ämnen från brandövningsplatser.

Högfluorerade ämnen: ett samlingsbegrepp som omfattar både polyfluorerade och perfluorerade ämnen.

Perfluorerade ämnen - en grupp av organiska ämnen som är fullständigt fluorerade, d.v.s. varje väteatom på kolkedjan har ersatts med en fluoratom. Dessa ämnen är mycket stabila och bryts inte ned.

PFAS (på engelska PFAA) - Perfluorerade alkylsyror, är en stor grupp av ämnen som bl.a. omfattar PFOS och PFOA.

PFOS - Perfluoroktansulfonat klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

PFOA - Perfluoroktansyra (kallas även för "C8") bryts inte ned i naturen. Ämnet är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande. Eftersom PFOA klassas som mycket persistent och mycket bioackumulerande finns ämnet upptaget på EU:s kandidatlista över substances of very high concern.

Polyfluorerade ämnen - en grupp av ämnen som är mycket lika de perfluorerade, men de är inte fullständigt fluorerade. De polyfluorerade ämnena har någon eller några väteatomer som inte har ersatts med en fluoratom. De polyfluorerade ämnena är inte lika stabila som de perfluorerade, utan kan brytas ned.

PBT-ämnen - en grupp av ämnen som klassas som persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Persistent - svårnedbrytbart eller omöjligt att bryta ned. Ett persistent ämne är därmed långlivat i miljön.

Bioackumulerande - upplagring av ett stabilt ämne i en levande organism, så att halten i organismen blir högre än i omgivningen.

#teknik / #markarbete /#vatten / #sanering

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER