Betongbranschen arbetar med att sänka betongens miljö- och klimatpåverkan.

Foto: Johanna Syrén

Utveckling av betong ger minskad miljöpåverkan

I en rapport från Svensk Betong redovisas det arbete som svensk betongindustri genomfört för att minska klimatpåverkan från betong.

Spaning

I rapporten redovisas fakta om betongens klimatpåverkan och betongbranschens målsättning. Vidare betonas också vikten av att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan.

- Hållbarhet handlar om att väga samman både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Allt arbete med förbättring och optimering måste utgå från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Hela livslängden måste beaktas inte bara produktionsfasen, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Rapporten innehåller också sammanfattande information om betongs innehåll, egenskaper, funktion och livslängd samt långsiktig hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

- Vi märker att det finns en kunskapsbrist kring betongs klimatpåverkan och den mycket snabba utveckling som sker inom vår bransch då det gäller att få fram klimatförbättrad betong. Genom rapporten hoppas vi nu öka kunskapen hos beslutsfattare, kommuner, byggbolag, arkitekter och andra grupper som är involverade i byggandet av nya bostäder i Sverige, säger Malin Löfsjögård och fortsätter.

- Betongindustrin har under lång tid arbetat med utveckling. Med en tydlig målsättning pekar nu branschen ut riktningen för arbetet på kort och lång sikt för att nå klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv, säger Malin Löfsjögård.

Redan idag är det fullt möjligt att leverera klimatförbättrad betong men nu vill Svensk Betong se en ökad efterfråga från branschens aktörer.

- Det är stort fokus på klimatpåverkan och behov av minskning, men vi ser att den potential som redan finns med klimatförbättrad betong inte utnyttjas fullt ut idag, säger Carina Edblad, ordförande Svensk Betong och VD Thomas Betong AB och fortsätter.

- Betongbranschen arbetar med att ytterligare sänka betongs miljö- och klimatpåverkan på kort och lång sikt för betong till husbyggnation. Arbetet pågår inom olika områden såsom betongsammansättning, råvaror, transporter, tillverkning, design- och materialoptimering. En liknande utveckling pågår för betong till anläggningskonstruktioner då nya cement med tillsatsmaterial som har cirka 20 procents lägre klimatpåverkan är på väg att introduceras i Sverige.

#miljö / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER