Forskning om smart samhällsplanering för infrastruktur och ett hållbart transportsystem.

Foto: Patrick Trägårdh

Smart infrastruktur för hållbara transporter

Miljonsatsning på forskning för ett effektivt nyttjande av infrastrukturen - en viktigt del i ekvavtionen för att få ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Spaning

Forskare i sex olika projekt får dela på 23 miljoner kronor ur Naturvårdsverkets utlysning för hållbara transporter. Målet är att öka takten för omställning till fossilfria resor och transporter.

- Forskningsprojekten ska bidra med kunskap om hur styrningen mot ett effektivt och hållbart transportsystem kan utformas. Vi strävar efter att öka takten i omställningen till fossilfria resor och transporter, och då är ny kunskap om transportsystemet viktig för att nå detta mål, säger Johan Bogren chef för Klimatstyrmedelsenheten.

Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige räcker det inte med bättre teknik. För att ekvationen ska gå ihop behöver också transportsystemet vara resurseffektivt för att målet att minska växthusgasutsläppen ska nås. Därför behöver vi samhällsplanera smartare så att infrastrukturen kan utnyttjas på effektivast möjliga sätt. Forskningen ska ge underlag till hur det kan genomföras.

- Vi vet idag att det finns hinder för en planering av transportsystemet som bidrar till att miljömålen kan nås. Med de här projekten kommer vi att få ökad kunskap om varför dessa hinder finns, och förslag på hur styrmedel och planeringsverktyg kan utformas för att lösa problemen, säger Johan Bogren.

Projekten pågår 2018-2020 och finansieras genom Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

Faktaruta

Projekt som får medel

 • Överflyttning av gods för att uppnå miljömålen (MOSEL)
 • Klimatfrågans integrering i nationell transportplanering - en maktanalys
  Ansvarig: VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
 • Stafetten – överföring av miljömål till olika beslutsnivåer i transportplanering
  Ansvarig: IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Regionala skillnaders betydelse för transportpolitiska styrmedels effektivitet
  Ansvarig: Luleå Tekniska universitet
 • Att köpa eller inte köpa? Bilköp och styrmedel för hållbar transport
  Ansvarig: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Mot hållbar elbilsanvändning
  Ansvarig: Kungliga Tekniska Högskolan

#Teknik / #Trafik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER