Små partiklar från däck och vägmarkering sprider miljö- och hälsofarliga ämnen.

Foto: Patrick Trägårdh

Miljöhot - partiklar från däck och vägmarkering

I ett nytt projekt ska VTI ta reda på hur vägtrafiken bidrar till att sprida mikro- och nanopartiklar samt ett urval miljögifter i luft, mark och vatten.

Spaning

Vägtrafik leder till utsläpp genom avgaser, däck-, fordons- och vägslitage. Studier i Norge och Sverige tyder dessutom på att däckslitage och plastbaserade vägmarkeringar sannolikt är den största källan till mikroplaster i miljön.

Mikro- och nanopartiklar kan knyta till sig fettlösliga, svårnedbrytbara organiska föroreningar (så kallade POP som betyder persistent organic pollutants), som ger negativa effekter för både djur och människor.

Partiklarna kan spridas till havet genom lufttransport, transport med sediment och ytvatten, till exempel i åar och andra vattendrag, som i sin tur förorenats genom dagvatten och avloppsreningsverk. I studien ingår att försöka förklara hur spridning och transport av och nano- och mikropartiklar samverkar i luft, mark- och vattenmiljöer.

Forskarna ska också bedöma hur effektiva ett urval åtgärder är för att minska utsläppen redan vid källan. Denna kunskap kommer att vara till nytta för kommuner, väghållare, vägentreprenörer, dagvattenhanterare, avloppsreningsverk och dricksvattenproducenter som påverkas av belastning på sjöar och vattendrag.

Formas (Forskningsrådet för miljö, ariella näringar och samhällsbyggande) finansierar projektet med tre miljoner kronor. Studien kommer att vara kopplad till VTI:s regeringsuppdrag om mikroplaster från transportsektorn. Projektet är ett samarbete med Chalmers och ska slutredovisas i mars 2021.

Fakta om POP, nano- och mikropartiklar

Storlek: Mikropartiklar är mindre än 5 mm i diameter och nanopartiklar är mindre än 0,1 μm.

POP: Betyder Persistent organic pollutants, långlivade organiska miljögifter,

Spridning: De små, små partiklarna har en förmåga att knyta till sig POP som då sprids i vår miljö via vatten, luft och trasnporter.

Möjliga följder av spridningen: POP har negativ inverkan på både människor och djur då de kan vara cancerframkallande, hormonstörande, påverka immunförsvaret och även på ett negativt sätt påverka på centrala nervsystemet.

#miljö / #trafik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER