Regeringen vill stärka skyddet för dricksvattnet.

Foto: Schutterstock

Bättre skydd av drickvattnet

Förväntade klimatförändringar men också ett förfallet och eftersatt VA-system kan riskera det friska kranvatten som vi i Sverige tar för givet. Nu kommer förslag på åtgärder för att skydda det svenska dricksvattnet.

Spaning

För att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige har regeringen överlämnat förslag till Lagrådet som handlar om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

-Jag är glad att vi nu tar ytterligare steg för att säkra vårt viktiga dricksvatten. Till exempel kommer klimatförändringarna innebära nya utmaningar i arbetet med dricksvatten. Säkrare rapportering av dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner och mer samarbete mellan kommuner är viktiga steg i att stärka skyddet av vårt dricksvatten, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen aviserade redan i regeringsförklaringen 2014 att man avsåg att vidta förebyggande åtgärder för att skydda dricksvatten. Efter detta har regeringen tagit ett stort antal initiativ på områden som faller inom regeringens kompetens. Budgetförstärkningar har också gjorts på området.

I den lagrådsremiss som regeringen beslutat om idag behandlas ett antal ytterligare frågor som rör nödvändiga förändringar i befintlig lagstiftning. Regeringen anser att de åtgärder som redan beslutats och de lagändringar som föreslås här ger en god förstärkning av skyddet av vårt dricksvatten.

Bakgrund

Tidigare förslag: I lagrådsremissen omhändertar regeringen delar av Dricksvattenutredningens förslag i slutbetänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32).

Livsmedelslagen: Vad gäller ändringarna i livsmedelslagen ställer EU:s dricksvattendirektiv krav på att uppgifter om dricksvattnets kvalitet i medlemsländerna ska offentliggöras och rapporteras till Europeiska kommissionen. Livsmedelsverket sköter inrapporteringen baserat på underlag från kommunerna. Kommunerna rapporterar till Livsmedelsverket på frivillig väg. Systemet med frivillig rapportering har inte fungerat fullt ut.

Vattentjänstlagen och behov av samordning mellan kommuner: Vad gäller ändringarna i vattentjänstlagen finns i dag behov av förnyelse- och underhållsinsatser för att anpassa dricksvattenanläggningar och -nät till samhälls- och befolkningsförändringar och klimatförändringar. En majoritet av kommunerna saknar en tidsatt plan för sådana åtgärder. Mellankommunal samverkan kan ske t.ex. genom gemensam nämnd, förbund, bolag eller i nätverk för kunskapsutbyte. Idag hanterar en övervägande del av kommunerna dricksvattenförsörjningen själva genom den egna kommunala förvaltningen.

#vatten / #ledningar / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER