För att möta klimatets påverknningar lägger regeringen fram ett förslag på strategi.

Foto: Patrick Trägårdh

Förslag på strategi för klimatanpassning

Regeringen lägger fram Sveriges första strategi för klimatanpassning. Med bland annat uppdrag att identifiera svenska riskområden för ras, skred, översvämning och erosion.

Spaning

Regeringen föreslår nu en rad åtgärder för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Den nya klimatanpassningsstrategin förtydligar myndigheternas ansvar och föreslår att ett nationellt expertråd för klimatanpassning inrättas vid SMHI. Förslagen lämnas nu till Riksdagen.

För att förstärka klimatanpassningsarbetet lokalt kommer det nu ställas krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan orsakas av klimatrelaterade översvämningar, ras, skred och erosioner. Kommunerna ska också ge sin syn hur sådana skador kan minska eller förhindras. Kommuner ges nu möjlighet att införa marklovsplikt i detaljplan för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

– Kommunerna behöver vara med och ge sin syn på risken för skador som kan orsakas av klimatrelaterade risker. De behöver dessutom starkare mandat att styra vilka ytor som hårdgörs, säger miljöminister Karolina Skog.

Enligt den nya klimatanpassningsstrategin får Boverket en samordnande roll för klimatanpassning i förhållande till ny och befintlig bebyggelse, vilket innebär att myndigheten blir kommunernas självklara kontaktyta i dessa frågor. Regeringen vill också ha ett nationellt expertråd för klimatanpassning, knutet till SMHI.

– Det har funnits kritik mot att Sverige saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Kommunerna har dessutom upplevt att det varit svårt att få det stöd de behöver från de statliga myndigheterna. Nu stärker vi den nationella samordningen och förtydligar mandatet för myndigheterna, säger Karolina Skog.

För att säkerställa effektivitet och kontinuitet i det nationella klimatanpassningsarbetet föreslår regeringen en femårig cykel som, förutom genomförande, även omfattar uppföljning, utvärdering och revidering av strategin.

I klimatanpassningsstrategin aviseras ett uppdrag att identifiera särskilda riskområden i Sverige vad gäller ras, skred, översvämning och erosion.

#miljö / #säkerhet / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER