Ett forskningsprogram ska titta på smartare underhåll av VA och kommunala vägar.

Foto: Patrick Trägårdh

Smartare underhåll av VA och kommunala vägar

En infrastruktur som är tillgänglig dygnet runt är visionen för forskningsprogrammet som i dagarna har beviljats av Mistra. Programmet kommer leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av befintliga infrastrukturer med fokus på VA och kommunala vägar.

Spaning

Bristen på kunskap och kompetens inom vår infrastruktur är ett hot mot samhället, skriver Mistra i bakgrunden till satsningen på forskningsprogrammet som ska ledas av RISE.

I ett pressmeddelande säger Annika Malm, forskare på RISE och blivande Programchef att programmet ska bidra till att kommuner och VA-verksamheter får bättre underlag att bygga sina beslut på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara.

- Det handlar om miljardbelopp som behöver investeras i infrastrukturen och då måste vi göra det på ett hållbart och effektivt sätt, säger Annika Malm.

Forskningen ska utgå från behoven och öka kommunernas möjlighet att ta till sig ny forskning.

- Vi är ett starkt konsortium med forskare på framför allt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH/KTH Vattencentrum, Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers och RISE, men speciellt viktigt är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna.

Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen.

- Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webbaserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området mer attraktivt, säger Gunn-Mari Löfdahl, senior projektledare på RISE. Bara inom VA-området behövs ytterligare ca 1600 – 3100 personer i Sverige för att uppnå en långsiktigt hållbar nivå av underhållet.

Forskningsprogram för smartare underhåll av kommunal infrastruktur

Programmets inriktning: Tillståndsbedömningar, prognoser och beslutstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möte de stora investeringsbehov samhället står inför.

Mistra: Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Satsade medel: Mistra satsar 49 miljoner kronor. Ytterligare medfinansiering från partners innebär en total budget på över 80 miljoner kronor.

RISE: Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

#kommun / #framtid / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER