PFAS kan inte brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. Det är giftigt och reproduktionsstörande.

Foto: Pixabay

Krav på att PFAS registreras

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister.

Spaning

Förslaget har tidigare i år varit på remiss hos berörda aktörer. Ett något justerat förslag har nu anmälts till EU-kommissionen, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Syftet med Kemikalieinspektionens förslag om rapporteringskrav är att öka kunskapen om hur PFAS används. Med mer information om användningen blir det enklare att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att skydda hälsa och miljö.

En stor problematik med PFAS är att naturen inte kan bryta ner föroreningen som också är lösligt i vatten vilket gör att det lätt sprider sig i vattendrag, sjöar och brunnar något som gör att sanering av PFOS-förorenade områden är utmanande.

Sedan tidigare finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i produktregistret. Företagen ska lämna uppgifter om alla ämnen som förekommer i halter över 5 procent medan ämnen som är klassificerade som farliga ska redovisas oavsett i vilka halter de förekommer. PFAS finns ofta i koncentrationer under 5 procent och de flesta av ämnena är i dag inte bedömda när det gäller farlighet. Detta innebär att PFAS med dagens regelverk sällan behöver rapporteras till produktregistret.

I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum.

Förslaget till ändrade föreskrifter innebär att företag som i dag rapporterar till Kemikalieinspektionens produktregister även måste ange om produkterna innehåller avsiktligt tillsatta PFAS-ämnen. Detta ska gälla oavsett i vilken halt ämnena förekommer, men själva halten kommer inte att behöva rapporteras.

Kemikalieinspektionen planerar att de ändrade föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Företag som har en årsomsättning under fem miljoner kronor föreslås vara undantagna från kravet på PFAS-rapportering

#miljö / #vatten / #markarbete

Högflourerande ämnen

Högfluorerade ämnen: ett samlingsbegrepp som omfattar både polyfluorerade och perfluorerade ämnen.

Perfluorerade ämnen - en grupp av organiska ämnen som är fullständigt fluorerade, d.v.s. varje väteatom på kolkedjan har ersatts med en fluoratom. Dessa ämnen är mycket stabila och bryts inte ned.

PFAS (på engelska PFAA) - Perfluorerade alkylsyror, är en stor grupp av ämnen som bl.a. omfattar PFOS och PFOA.

PFOS - Perfluoroktansulfonat klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER