Foto: Pixabay

Mer kunskap om broar i skogen

Det pågår ett projekt för att stödja skogsföretag och enskilda vägföreningar med kunskap i arbetet med att identifiera, inspektera och åtgärda sina broar.

Spaning

Arbetet inriktar sig på broar utan statligt stöd då Trafikverket driver angränsande projekt kring inspektion av broar med driftsbidrag. Projektet är ett samarbete mellan Skogsfors och Vinnova.

Idag saknas en tydlig metodik för att identifiera broar på det enskilda vägnätet, vilket nu tas fram inom projektet med hjälp av bland annat höjdmodeller och vattenkartor. Projektet ska också ta fram användarvänliga handledningar för broinspektion och upphandling av entreprenad för broupprustning.

Enligt projektbeskrivningen så har det har visat sig att väghållare ofta inte känner till alla broar de har ansvar för. För att åtgärda det har projektet testat fjärranalys enligt tre olika metoder för att identifiera broar. Resultaten har kontrollerats i fält. Projektet ska också ta fram och sprida handledningar att använda i fält. Handledningarna kommer att behandla olika brotyper och innehålla:

  • Hur man inspekterar en bro och bedömer lämplig åtgärd
  • Hur man upphandlar entreprenad för att åtgärda brister
  • Hur löpande underhåll bör bedrivas

Genom att den som inspekterar en bro har kunskap om vilka mått som krävs för en bärighetsberäkning är tanken att underlätta så att fler broar blir rätt klassade. Detta är viktigt när tyngre bruttovikter implementeras.

Fakta

Projektet syftar till: Att utveckla metodik för identifikation och tillståndsbedömning av broar utanför det allmänna vägnätet samt former för effektiv upphandling av nybyggnad, reinvestering och reparation av dessa.

Förväntade effekter och resultat: Att få till stånd fler projekt där broar repareras eller byggs för att få bort flaskhalsar i virkesflödet samt övrig tung trafik. Kunna presentera effektiva processer för underhåll och förbättring som innebär en väsentlig rationalisering.

Planerat upplägg och genomförande: Projektet bygger vidare på tidigare resultat från Skogforsk och FOI, vilka genomfört analyser där broar på enskilda och kommunala vägar kunnat identifieras i den nationella höjdmodellen. Projektet är indelat i delprojekten: Broidentifikation, Handledning broinspektion inklusive strategisk planering av åtgärd, Handledning upphandling brounderhåll och reinvestering, Kommunikation och informationskampanj samt Projektledning.

#bro / #säkerhet / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER