Med en passage kan älgarna vandra över motorvägen på ett tryggt sätt samtidigt som den skapar ökad trafiksäkerhet.

Foto: Pixabay

Trygg väg för vilda djur över E6

Nu är ekodukten över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka invigd. Därmed har djuren fått en säker och trygg passage över motorvägen. Det är första gången i Sverige som en ekodukt i den här storleken byggts över befintlig motorväg.

Spaning

En ekodukt är en bro som minskar vägens barriärpåverkan genom att skapa en passage där djuren tryggt kan vandra över till andra sidan av motorvägen. Den förväntas också minska viltolyckorna.

Trafikverket som ligger bakom projektet beskriver på sin hemsida att ekodukten inte fokuserar på en speciell djurart, utan på hela ekosystemet där det viktiga är att landskapet och naturen förs över vägen i en obruten kedja. Flera speciella småbiotoper har anlagts så som bihotell och trästockar, stubbar, öppna sandytor, stenrösen och våtmarker för att efterlikna det omgivande torra hedlandskapet med liknande vegetation som i Sandsjöbacka naturreservat.

– Få projekt har lagt ner så mycket möda på att samordna rätt flora och skapa biotoper som på denna ekodukt, säger Mats Lindqvist, miljöexpert på Trafikverket.

  • Drygt 100 träd av sex olika trädslag har planterats i närområdet, till exempel ek, björk och fågelbär.
  • Flera tusen buskar av tretton olika arter har planterats; nypon, krypvide som gynnar vårens insekter, äkta fläder, olvon, hassel med mera.
  • Nästan 1 000 örtpluggplantor har planterats. Tillsammans med de frösådda örterna finns här ett sjuttiotal arter med bland annat den hotade slåttergubben, ängsväxt och gökärt som är viktiga för insektslivet.
  • Cirka 8 000 kvadratmeter mark har frösåtts med ängsfröer för att bli en hedartad men blomrik ängsmark.

Ekodukten öppnades för djuren i juni 2018 men invigdes först i slutet av sommaren för att inte störa djuren under deras känsliga ynglingsperiod.

Ekodukten över E6 vid Sandsjöbacka

Läget: Bestämdes utifrån studier av landskapets ekologiska värden, djurens rörelsemönster och topografin samt i samråd med länsstyrelser, kommuner och jägarkretsar med flera.

Storlek: Det är en 32 m bred och 64 m lång betongbro med mittstöd och på sidorna försedd med 2,2 m höga skärmar för att minska störande ljud och ljus från vägen.

Kamerabevakning: Cirka 15 mobila autokameror med rörelsesensorer kommer att placeras ut och följa upp djuren vid ekodukten och vid de tre trafikplatserna

Trafikbelasting: På E6 mellan Mölndal och Kungsbacka kör cirka 45 000–65 000 fordon per dygn.

Kostnad: Ekodukten är ett pilotprojekt som man ska ta lärdom av till andra pågående faunapassageprojekt. Kostnaden har hamnat på 55 miljoner kronor.

Uppföljning: Ett miljöuppföljningsprogram påbörjades redan innan byggnationen. Nu ska de olika djuren följas under cirka 5 år och så småningom går resultatet att följa på Trafikverkets hemsida. Även viltolyckor på E6 ska följas upp längs sträckan under cirka 5-10 år.

Källa: Trafikverket

Naturreservat Sandsjöbacka

Bevarandevärt: Natura-2000 område och ett riksintresse när det gäller natur och friluftsliv. Hallands största naturreservat.

Värdefullt: I reservatets blötare delar hittar man några av länets värdefullaste rikkärr – mineralrika myrar med en särskild biologisk mångfald knuten till sig.

Storslaget: På hedarna i Sandsjöbacka blommar ljung, klockljung och pors. Kanske är det just den blommande ljungen som gjort reservatet så välkänt och omtyckt. Med hjälp av betesdrift och regelbunden bränning växer heden inte igen.

Ett rikt djurliv: Älg, rådjur, räv, grävling, skogshare och fälthare är vanliga i hela området. Den som är uppmärksam kan kanske få se en småvessla eller hermelin. I reservatet häckar ett 80-tal fågelarter. På de öppna ljunghedarna lever orre, trädlärka och nattskärra. I Sandsjön häckar skäggdopping. I lövskogarna finner vi småfåglar som lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare. Du kan också hålla utkik efter rovfåglar som ormvråk, duvhök och tornfalk.

Källa: Länsstyrelsen Halland

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER