Med hundens känsliga nos hoppas man kunna effektivisera identifiering och utbredning av markföroreningar.

Foto: Annika Enström

Kan sökhundar hitta markföroreningar?

Möjligheten att använda sökhund för att hitta markföroreningar är ett av de forskningsprojekt som beviljats medel från SGI:s forsknings och teknikutvecklingsprogram.

Spaning

Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom forsknings- och teknikutvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

Programmet är en satsning som syftar till till att stärka svensk forskning inom området och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet och som drivs av Statens geotekniska institut (SGI).

Målet med Tuffo är att bidra med ny kunskap som bidrar till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås. Ambitionen är också att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle och stimulera kunskapsuppbyggnaden i branschen.

De projekt som nu beviljats medel handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.

Projekten startar under sommaren eller hösten 2019 och de beviljade Tuffo-medlen kan utgöra maximalt 50 procent av projektens totala budget.

Projekt som tilldelats medel från Tuffos från 2018 års utlysning

Följande fyra projekt har beviljats bidrag:

Sökhundar: Använda sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal jordprover eller på stora ytor, 500 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö Forskningsstation Riddarhyttan.

Blyglas: Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier, 2 704 000 kronor. RISE, Växjö.

PFAS: Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material, 2 500 000 kronor. Luleå tekniska universitet, Luleå.

Arsenik: Utveckling och test av nanojärn för in situ-behandling av arsenikförorenat anaerobt grundvatten, 3 478 000 kronor. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

#sanering / #miljö / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER