Foto: Pixabay

Stor satsning på frågor om diskriminering

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.

Spaning

Ingen ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkande särbehandling i arbetslivet. Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt arbetsmiljöregelverket. I samband med metoo-uppropen blev det dock tydligt att det saknas kunskap om de regelverk som finns för att förebygga sexuella trakasserier. Det gäller såväl diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som hur dessa lagar förhåller sig till varandra. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick därför i uppdrag under 2018 att tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) ta fram en digital plattform med information och stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. På plattformen finns information om arbetsgivares ansvar enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, vad de enligt dessa lagar är skyldiga att göra för att förebygga sexuella trakasserier samt hur de ska agera om sexuella trakasserier ändå sker.

Regeringen ger nu DO och AV i uppdrag att utveckla och sprida information om den digitala plattformen.

Det har även visat sig att kännedomen hos arbetsgivare är låg om deras skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att motverka olika former av diskriminering. En undersökning från DO visar att mer än hälften av arbetsgivarna inte känner till förändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017 och innebär krav på att vidta aktiva åtgärder.

Därför ska DO också göra insatser för att arbetsgivare ska ha kännedom om dessa bestämmelser i diskrimineringslagen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. För att genomföra uppdraget får DO använda upp till 4,5 miljoner kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2020.

– Ingen ska behöva diskrimineras eller trakasseras på jobbet. Därför är det helt avgörande att arbetsgivare känner till vad de har för ansvar och arbetar aktivt med att skapa ett arbetsliv där ingen utsätts för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra former av diskriminering. För att skapa ett arbetsliv fritt från diskriminering måste vi höja kunskapen i samhället och förändra de strukturer som tillåter att detta sker, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

#mångfald / #arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER