Foto: Skeeze från Pixabay

Ny testbädd för att rena och sanera mark från PFAS

Att rena och sanera områden där brandsläckningsskum kontaminerat marken är en stor samhällsutmaning. Därför startar nu RISE i samverkan med försvarssektorn testbädden Testbed PFAS.

Spaning

Testbädden syftar till att identifiera, verifiera och validera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden och är ett samarbete mellan forskningsinstitutet RISE Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Inom testbädden ska också ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning testas och utvärderas.

- Testbädden ska bidra till samhällets behov av realistiska och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt till nya alternativa släckmedel och släckmetoder, säger Tove Mallin på RISE som är projektledare för testbädden.

Användning av brandsläckningsskum är den största direkta källan till PFAS-kontaminering. Enligt en rapport från KemI ansvarar försvarssektorn för ca 7 - 10 procent av den totala PFAS-belastningen i Sverige från just släckmedel kopplat i huvudsak till fasta brandövningsplatser. Avloppsreningsverk och avfallshantering är sannolikt betydande sekundära källor. Andra utsläppskällor återfinns i industriell verksamhet samt från skarpa brandsläckningsinsatser.

- Vi inom försvarssektorn tar nu ett gemensamt initiativ för att ta itu med problematiken och eftersöker metoder och relevanta lösningar för substitution av släckmedel som innehåller PFAS-ämnen, spridningsbegränsning, rening och om möjligt sanering av PFAS-förorenade områden, säger Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian.

För de nya metoder och släckmedel som kan blir resultatet av arbetet i testbädden behöver en miljöanalys göras, där effekten ställs mot miljöpåverkan av såväl släckning som brand

#miljö / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER