Foto: Teodor Andersson från Pixabay

Möjliga vägar att nå klimatmålet för inrikes transporter

Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp kan minskas genom tre strategier: fordon med lägre utsläpp per kilometer, ökad andel förnybara drivmedel, och minskat vägtrafikarbete.

Spaning

Vägtrafiken står för de stora utsläppen av växthusgasen i transportsektorn, och en stor andel av transporterna kommer även fortsättningsvis att vara på väg. Det skriver Trafikverket på sin hemsida när de redovisar regeringsuppdraget för hur klimatmålet för inrikes transporter kan nås, och hur stor påverkan på vägtrafikarbetet blir.

− Detta är ett underlag där vi i vår redovisning till regeringen pekar på ett antal olika vägar för att nå klimatmålet. Beslut om vilken väg Sverige ska ta fattas av våra politiska beslutsfattare och deras beslut baseras på underlag från oss och andra aktörer, säger Sven Hunhammar, Trafikverkets miljödirektör.

Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp kan minskas genom tre strategier: fordon med lägre utsläpp per kilometer, ökad andel förnybara drivmedel, och minskat vägtrafikarbete.

− För att minska riskerna och för att nå målen på ett kostnadseffektivt sätt bör det ingå komponenter från alla dessa tre delar, säger Sven Hunhammar.

Med dagens beslutade politik nås inte klimatmålet. Olika val och kombinationer av åtgärder för att nå målet, har olika påverkan på vägtrafikarbetet. Övergripande visar Trafikverkets redovisning att:

  • Ju mindre biodrivmedel som används, desto mer behöver vägtrafiken minska
  • Med mer elektrifiering behövs mindre biodrivmedel respektive trafikminskning
  • Högre bränslepriser ger mindre trafik med bränslefordon och mer med elektrifierade fordon

– Klimatmålet skulle kunna nås utan att vägtrafikarbetet påverkas nämnvärt. Men det förutsätter en hög elektrifieringstakt, effektivare bränslefordon och nästan en dubblerad användning av biodrivmedel, säger Sven Hunhammar.

En ökad elektrifieringsgrad i vägtrafiken minskar behovet av att hålla tillbaka trafikutvecklingen för att begränsa efterfrågan på biodrivmedel. Till 2030 bedöms det dock svårt att öka el-andelen väsentligt över de cirka 30 procent som Trafikverket har antagit i sina analyser.

– Om man vill begränsa användningen av biodrivmedel i vägtrafiken och samtidigt nå klimatmålet, kommer det att krävas kraftigt höjda körkostnader för att minska vägtrafiken, säger Sven Hunhammar.

Sven Hunhammar pekar på att det också kan vara möjligt att minska biltrafiken på andra sätt som en följd av förbättrade alternativ, effektivare användning, och andra typer av styrmedel. Det kan handla om effektivare logistik såsom längre och tyngre tåg och lastbilar, parkeringsavgifter, sänkta hastighetsgränser, att bygga tätt och utöka kollektivtrafiken. Effekterna på vägtrafiken av sådana åtgärder behöver studeras närmare.

Om regeringsuppdraget

I regleringsbrevet för budgetåret 2020 fick Trafikverket ett uppdrag om scenarier inom transportområdet: ”Trafikverket ska redogöra för hur myndighetens alternativa prognosscenarier bland annat beskriver en minskad trafikutveckling som kan uppstå till följd av beslutad och aviserad politik samt i förhållande till de mål som gäller för transportområdet, som inkluderar klimatmålet för transportsektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast 16 mars 2020.”

Sveriges klimatmål

Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportsektorn står för en tredjedel av de totala utsläppen som domineras av inrikes transporter från vägtrafiken.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER