Foto: Pixabay

36 miljoner till forskning för att bekämpa invasiva arter

Flera invasiva arter hotar den biologiska mångfalden och även transportinfrastrukturens anläggningar. Men det behövs mer kunskap om hur de ska bekämpas. Nu satsas miljoner i forskningsanslag.

Spaning

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Formas och Trafikverket går den 5 maj ut med en gemensam utlysning av forskningsmedel. Syftet är att få fram metoder som kan användas i bekämpningen av invasiva arter som blomsterlupin och parkslide.

Enligt Trafikverket är den kraftigt ökade spridningen av invasiva arter i Sverige och Europa ett hot mot den biologiska mångfalden, men också infrastrukturens anläggningar.

Det finns också en problematik i att många åtgärder inom transportinfrastrukturen som slåtter, kabelgrävning, dikning och flytt av jordmassor i samband med byggnation av vägar och järnvägar ökar spridningen av invasiva arter.

– Det saknas kostnadseffektiva metoder för bekämpning och en samordnad strategi för att bekämpa spridningen, och det saknas forskning inom området. Vi är i mycket stort behov av kunskap och den gemensamma forskningsutlysningen är ett steg framåt, säger Anders Sjölund, Trafikverket, i en nyhetstext på trafikverkets hemsida.

Bekämpning av de invasiva arterna är ett av fyra områden som i en behovsinventering identifierats som värdefulla för Naturvårdsverkets och havs- och vattenmyndighetens verksamheter. Totalt satsar Naturvårdsverket 106 miljoner i anslag för de fyra forskningsområdena.

Utöver forskning om bekämpning av invasiva arter, kommer anslagen att fördelas mellan:

  • Förorenade sediment, där det behövs mer kunskap om risker med förorenade sediment samt spridning av förorenade sediment och farliga ämnen
  • Synteser om mer hållbar konsumtion
  • Tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet

Naturvårdsverket välkomnar såväl ämnesspecifika som tvärvetenskapliga projekt och uppmuntrar forskare från olika vetenskapliga discipliner att göra gemensamma analyser. Sista ansökningsdag är 7 september 2020.

#miljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER