Foto: Joakim Ström

Tre eldsjälar delar på Sigge Thernwalls pris

Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling fick dela på 1 miljon kronor. Priset delas ut vartannat år till eldsjälar som med nytänkande lösningar tagit sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidragit till samhällsnytta.

Spaning

– Med hjälp smart teknik och ny kunskap bidrar pristagarna till ett effektivare och mer hållbart samhällsbyggande till nytta både för branschen och för samhällets invånare. Alla tre jobbar med innovationer som bidrar till ett bättre klimat. Det har också varit en viktig faktor att de sprider och tillgängliggör sin kunskap till yngre forskare. Så säkrar vi en positiv utveckling i samhällsbyggarbranschen, säger Åsa Söderström Winberg, ledamot i IVA och ordförande i priskommittén.

De tre pristagarna är Georgia Destouni, Tomas Blanksvärd och Johan Jeppson. Prissumman är en miljon kronor. Georgia Destouni tilldelas 500 00 kronor och de två övriga pristagarna tilldelas 250 000 kronor var.

Prisutdelningen genomfördes i samband med Nordic Buildtech Day den 17 september.

Vinnare och motiveringar

Georgia Destouni: För sitt genomslagskraftiga bidrag till vår kunskap om hur anläggningar och infrastruktur interagerar med vattenflöden och vattenkvalitet. Hennes världsledande forskning har påverkat vetenskap och teknik och lett till konkreta tillämpningar för klimatanpassning, vatten-, energi- och livsmedelssäkerhet samt förbättrad vattenkvalitet. Genom sin engagerade undervisning, handledning av unga forskare och uthålliga forskningskommunikation bidrar hon över disciplin- och sektorsgränser till fortsatt forskning och nyttiggörande både i Sverige och internationellt.

Thomas Blanksvärd: För sina stora insatser inom hållbart byggande, särskilt beträffande kompositförstärkning av betongkonstruktioner så att exempelvis broar kan utnyttjas med högre laster. Hans forskningsinsatser kring tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner har ökat förståelsen för materialanvändning och reparationsintervall och gett konkreta resultat i form av längre livslängd i betongkonstruktioner, vilket är ett viktigt bidrag till lägre koldioxidutsläpp. I sina olika roller i näringslivet, som uppskattad lärare och genom en mängd vetenskapliga artiklar har han även bidragit till kunskapsspridning på bred front.

Joakim Jeppsson: För sitt bidrag till en ökad vetenskaplig kompetens inom byggsektorn som stärkt svensk byggindustris konkurrensförmåga. Förutom egna forskningsinsatser inom säkerhetsfilosofi och riskhantering för bärande konstruktioner har han tagit initiativ till flera nationella forskningsprogram med industridoktorander kring teknik som ger avtryck på hållbarhet, effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Robotiserad tillverkning av armeringssystem för betongkonstruktioner direkt från BIM handlingar är ett exempel, där det tunga armeringsarbetet och flera led i processen elimineras.

Om Sigge Thernwalls pris

Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramboll. Efter sin bortgång 1984 donerade han en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll. Fondens styrelse har i uppdragit att för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, utse en eller flera pristagare.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER