Foto: Markus Marcetic

Uppdrag: Jämställdhet i transportsektorn

För att öka jämställdheten i transportsektorn uppdrar regeringen åt Trafikverket och Transportstyrelsen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Myndigheterna ska också delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Spaning

– Transportsektorn måste bli mer jämställd. Alltför ofta utgår byggandet av infrastruktur från män och bilar, det vill jag ändra på. Jag vill att transportsektorn och våra myndigheter aktivt arbetar med att utveckla jämställdhetsarbetet och att regeringen nu ger Trafikverket och Transportstyrelsen det här uppdraget är en viktig del i detta, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget innebär att Trafikverket och Transportstyrelsen ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. Redovisningen ska innehålla identifierade jämställdhets­problem inom myndighetens verksamhetsområde eller i samhället, med beskrivningar om hur myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa dessa. Redovisningen ska också beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer och innehålla identifierade förbättringsområden.

Uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 september 2021.

Myndigheten ska därefter årligen redovisa arbetet med jämställdhets­integrering i sina årsredovisningar för 2022–2025.

Om jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vidare finns det sex delmål som vägleder regeringens politik; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Om JiM

För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Målet med programmet är att jämställdhet i myndigheterna ska integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas kärnverksamhet, exempelvis i styrprocesser. Först när jämställdhet är en del av det ordinarie arbetet kommer långsiktigt bestående förändring att åstadkommas. Systematisk jämställdhetsintegrering är också avgörande för genomförandet av Agenda 2030. Regeringen bedömer att det är angeläget att fortsatt bedriva ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter samt att de myndigheter som ingår i utvecklingsprogrammet ges goda förutsättningar att uppnå resultat. Sammanlagt kommer ett femtiotal myndigheter att delta i JiM-programmet under perioden 2020–2025.

#mångfald / #arbetsmiljö / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER