Trafikverket betonar vikten av att i god tid satsa på underhåll av befintliga vägar och järnvägar.

Foto: Patrick Trägårdh

Trafikverket: Det behövs mer pengar för vägunderhåll

Vägarna bryts ner i snabbare takt, vilket kommer att påverka funktionen på både det låg- och högtrafikerade vägnätet. Det visar Trafikverkets analyser.

Spaning

När Trafikverket redovisar regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen betonas vikten av att vårda och underhålla den befintliga infrastrukturen i form av vägar och järnvägar.

I sitt pressmeddelande skriver de att även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns.

De betonar också vikten av att göra insatser tidigt för att förhindra att ännu större underhållsåtgärder blir nödvändiga längre fram.

Trafikverket

Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket

− Underhåll i god tid lönar sig i längden, säger Lena Erixon.

Enligt Trafikverket är behoven i den statliga infrastrukturanläggningen stora, och det kommer att krävas hårda prioriteringar i fördelningen av ekonomiska ramar. Nuvarande ekonomiska planeringsram räcker inte för genomförande av namngivna investeringsåtgärder, eller vidmakthållande för att upprätthålla vägarnas och järnvägens funktion.

− En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle möjliggöra en effektivare utbyggnad, samtidigt som det frigör utrymme för angelägna åtgärder, säger Lena Erixon.

En central utgångspunkt i framtagningen av inriktningsunderlaget har varit att transportsektorns klimatmål ska nås. Trafikverkets analyser visar att målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt med en omfattande elektrifiering, biodrivmedelsanvändning, i kombination med en dämpning av vägtrafikökningen genom högre bränslepriser.

Fakta

Inriktningsunderlaget utgör ett underlag, för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, inför en kommande infrastrukturproposition. Samtidigt som Trafikverket överlämnar inriktningsunderlaget till regeringen, går underlaget på extern remiss.

#vägar / #underhåll / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER