Foto från Pixabay

Nationell handlingsplan mot korruption på plats

Handlingsplanen mot korruption syftar till att ge stöd åt myndigheter och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen i arbetet mot korruption. Den innehåller stöd för att förebygga och upptäcka korruption, men ger också en samlad bild över de mål och rekommendationer som redan finns på området.

Spaning

Den nationella handlingsplanen är den första i sitt slag i Sverige och gäller för perioden 2021-2023. Inledningsvis innehåller handlingsplanen statistik kring Sveriges korruptionsnivåer, samtidigt som den problematiserar det faktum att korruption är svårt att mäta. Därefter följer en sammanfattning av de målsättningar, internationella åtaganden, principer samt den lagstiftning som Sverige har att förhålla sig till. Den tar även upp rekommendationer på området från bland annat Brottsförebyggande rådet och Greco.

– Att den första nationella handlingsplanen mot korruption nu finns på plats är ett välkommet inslag i antikorruptionsarbetet. Även om handlingsplanen ger ett övergripande och samlat stöd till den offentliga förvaltningen identifierar vi behov av konkretisering av målsättningar samt relaterade specifika åtgärder. Inte minst för att ge den offentliga förvaltningen stöd i det praktiska arbetet, men även för uppföljning av handlingsplanens implementering såväl som effekt på arbetet mot korruption, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Slutligen innehåller handlingsplanen ett kapitel om strategier och arbetssätt för ett mer strukturerat arbete mot korruption. Där nämns bland annat det uppdrag som Statskontoret sedan tidigare tilldelats att stötta myndigheterna i det förebyggande arbetet. Regeringen framhåller här några viktiga komponenter i arbetet mot korruption såsom vikten av kontrollsystem och tydligare ansvarsfördelning samt regelbundna riskanalyser. Rutiner kring hanteringen av korruptionsmisstankar, kommunikationsinsatser för att öka kunskaper hos de anställda samt ett etiskt förhållningssätt inom verksamheterna lyfts även fram i kapitlet som viktiga delar.

– De arbetssätt som ingår i handlingsplanen är grundläggande för ett effektivt antikorruptionsarbete. Det är av stor vikt att samtliga aktörer inom den offentliga förvaltningen implementerar dessa och följer upp utvecklingen. Här kan även IMM:s Kod mot korruption i näringslivet ge stöd i hur man på ett etiskt sätt förhåller sig till frågorna såväl inom privat som offentlig sektor, säger Hayaat Ibrahim

#säkerhet / #upphandling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER