Foto: MSB

Översvämningarna 2020 är nu utredda

Vintern 2020 drabbades Halland, Blekinge och Kronobergs län av översvämningar. MSB hemställde då att översvämningarna skulle utredas. Nu kan MSB redovisa deras rapporter.

Spaning

Under 2020 drabbades Halland, Blekinge och Kronoberg av översvämningar som pågick under flera månader och som orsakade problem och kostsamma skador.

– Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Översvämningsproblematiken blir allt vanligare i takt med att klimatet förändras. Under höst och vinter kommer nederbörden allt oftare att komma som regn istället för snö, säger Barbro Näslund-Landenmark, som arbetar med naturolyckor på MSB.

Enligt översvämningsförordningen begärde MSB att länsstyrelserna skulle utreda översvämningarna.

– Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap. Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan anpassa beslutsunderlag som karteringar och annat stöd som kan behövas.

MSB kan nu redovisa länstyrelsernas rapporter om hur de utvecklar riskhanteringen för liknande händelser i framtiden.

I ett pressmeddelande sammanfattar MSB respektive rapport som visar hur länstyrelserna lokalt utvecklar riskhanteringen för liknande händelser i framtiden.

Blekinge kommer bland annat att utveckla kommunikationen till allmänheten om den enskildes ansvar, kartlägga områden som är förorenade och spridningsrisken vid en översvämning, samt att kartlägga områden som var nära att svämmas över 2020 inför framtida händelser. Utredningen används som underlag i framtagandet av riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen, för Karlshamn och Karlskrona.

Halland kommer bland annat att kartlägga regelbundet återkommande höga flöden och placera ut fler mätpunkter i vattendrag. Samhällsviktig verksamhet i ras- och skredområden ska identifieras. Länet satsar också på att höja kompetensen i hur man jobbar i kommunikationssystemet WIS som används vid kris.

Kronoberg arbetar vidare bland annat med att informera alla aktörer om utredningens resultat för att säkerställa att erfarenheterna tas till vara inom respektive avrinningsområde. Länsstyrelsen ska sammanställa underlag och information och utbyta erfarenheter med angränsande län. Syftet är att i fortsättningen vid en händelse kunna samverka om material och resurser och samordna begäran om stöd från MSB och EU:s Copernicustjänster.

Översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

#klimat / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER