Foto: Lennart M Sjögren

Nationell strategi för vindkraftutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har överlämnat ett förslag på en nationell strategi för en hållbar vindkraftutbyggnad. Hur utbyggnaden fördelas på ett lämpligt sätt över landet, både utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra markanvändningsintressen har varit en viktig fråga.

Spaning

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion. Elektrifieringen inom transport- och industrisektorn, tillsammans med det faktum att Sveriges elproduktionsanläggningar blir allt äldre, skapar ett behov av att byta ut eller modernisera vår befintliga kraftproduktion. Det rör sig om en årlig elproduktion på minst 100 TWh el som behöver ersättas till 2040-talet, motsvarande cirka 70 procent av dagens elanvändning.

– Strategin handlar om att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem inte bara av klimatskäl utan också för ökad konkurrenskraft, försörjningstrygghet och att möta ett ökande behov av el i alla delar av landet utan orimliga kostnader för konsumenterna, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Några av strategins byggstenar och förslag:

  • En utvecklad och sammanhållen planeringsprocess för landbaserad vindkraft. Detta är fokus i strategin; en regional fördelning av det nationella utbyggnadsbehovet och ett nationellt planeringsunderlag.
  • Att regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft.
  • En förändrad kommunal tillstyrkan som innebär att kommunens tillstyrkansbeslut kommer tidigare i processen och att beslutet är bindande i den fortsatta prövningsprocessen i det aktuella ärendet.
  • Att den lokala nyttan vid utbyggnad av vindkraft utreds.

Via analysuppdrag till länsstyrelserna om den regionala fördelningen av utbyggnadsbehovet kommer det också att bli tydligt hur kommunerna i sin fysiska planering kan förhålla sig till det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion.

– En utvecklad planeringsprocess kommer också att leda till en ökad förutsebarhet om vilka områden som bedöms ha potential för vindkraft och till mer likvärdiga bedömningar över landet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

#energi / #hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER