Foto: Pixabay

Svenska myndigheters klimatarbete redovisas

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen.

Spaning

Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Enligt en regeringsförordning ska drygt 30 utvalda myndigheter samt länsstyrelserna arbeta med att rusta för klimatförändringarna inom sina respektive sektorsansvar. Förordningen innebär att myndigheterna årligen rapporterar sitt arbete till SMHI, som sammanfattar hur myndigheterna utfört sina uppdrag. Sammanfattningen pekar också på vilka risker, hinder och behov som myndigheterna identifierar på området.

SMHIs nya rapport visar att myndigheterna i stor utsträckning arbetar med klimatanpassning enligt regeringens förordning. Jämfört med förra året har något fler tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys för hela eller delar av sina verksamheter och det finns oftast handlingsplaner.

Myndigheterna arbetar med att möta många olika klimatrisker, exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, höga temperaturer, biologiska och ekologiska effekter och brist i vattenförsörjningen. Några exempel på aktiviteter är att ta fram kunskapsunderlag och tydligare vägledningar som stöd för olika aktörer.

Men även om arbetet går framåt finns det mycket kvar att göra. Bland annat behöver fler myndigheter identifiera lagar och regelverk som påverkar klimatanpassningsarbetet samt ta hänsyn till klimatanpassning vid upphandlingar.

– Vi efterlyser också att fler prioriterar vilka risker som är viktigast att möta, samt gör tydligare analyser för att åtgärder ska bli så effektiva som möjligt, säger Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Redovisningen syftar ytterst till att förbättra Sveriges klimatanpassning. En del myndigheter har arbetat med klimatanpassning under en lång tid, medan många just har startat.

– Syftet är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. Därför behöver myndigheterna formulera vilka åtgärder de anser behövs i samhället, både inom den egna myndigheten men även tillsammans med andra myndigheter och andra aktörer, säger Åsa Sjöström.

Analysen av myndigheterna kommer göras varje år framöver för att följa om arbetet är på rätt väg.

– Från SMHI kommer vi fortsättningsvis att på olika sätt stödja myndigheterna i arbetet. Ett viktigt mervärde med rapporteringen är att allt samlas i en databas där myndigheterna kan hitta information som underlättar samverkan och erfarenhetsutbyte, säger Karin Hjerpe, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

#klimat / #smhi

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER