Rapporten visar bland annat att det är stor skillnad mellan styrelseledamöternas benägenhet att agera oetiskt för att gynna den egna karriären jämfört med de anställda på bolaget.

Foto - Pixabay

Integritetsarbetet har stannat av - ny rapport

Mer än hälften tycker att bolagets arbete med integritetsfrågor har stannat av eller försämrats under pandemin. Samtidigt uppger endast en tredjedel att etiskt agerande är karakteristiskt för integritetsarbetet.

Spaning

Uppgifterna kommer från EY:s nya rapport Global Integrity Report 2022. Rapporten samlar svar från över 4 700 respondenter från större företag i 54 olika länder, varav 102 respondenter var från svenska bolag.

Respondenterna har olika roller inom bolagen, såsom styrelseledamöter, ledningsgruppsrepresentanter, mellanchefer samt anställda. Nästan samtliga (97 %) uppger att affärsintegritet är viktigt.

Mer än hälften (55 %) uppger däremot att bolagets integritetsarbete har stannat av eller försämrats de senaste 18 månaderna. Endast en tredjedel av respondenterna anser att etiskt agerande är karakteristiskt för integritet. Att följa lagar och regler samt uppförandekoder uppger däremot hälften av respondenterna vara förknippat med integritetsarbete.

institutet mot mutor

Hayaat Ibrahim

– I takt med att företag får upp ögonen för antikorruption som en hållbarhetsfråga, behöver de även vända fokus mot etikens viktiga roll i detta. Att agera etiskt och med integritet handlar inte bara om att följa uppsatta regler och lagar. Det handlar snarare om att bygga en företagskultur som etablerar en hög etisk standard som i vissa avseenden ställer andra krav än de straffrättsliga reglerna. En central del i detta är att informera och utbilda anställda för att kunna skapa en inre etisk kompass som styr en rätt när en svår situation uppstår, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Många styrelseledamöter (42 %) uppger att oetiskt agerande är vanligt på toppositioner inom det egna företaget. Det är även stor skillnad mellan styrelseledamöternas benägenhet att agera oetiskt för att gynna den egna karriären jämfört med de anställda på bolaget. 17 % av styrelseledamöterna kan tänka sig ignorera oegentligheter från leverantörer eller tredjeparter. Endast 6 % av de anställda har samma inställning.

Styrelseledamöterna var även fem gånger mer benägna att förfalska finansiella uppgifter (15 % vs. 3 %). De var därtill hela sex gånger mer villiga att vilseleda exempelvis revisorer (18 % vs. 3 %).

Rapporten visar även att 6 av 10 anser att dataskydd och reglering för att stärka integriteten gynnar företaget. Hela 69 % uppger även att de inom det närmsta året avser öka investeringar i data och teknik för riskhantering.

#korruption / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER