Foto: Schutterstock

Förslag för minskad brottslighet inom avfallshantering

Dagens avfallshantering med möjligheter att tjäna pengar på avfallet har dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Lägesbild och möjliga insatser har redovisas av Naturvårdsverket och ytterligare nio myndigheter.

Spaning

Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom avfallsbränder.

På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Naturvårdsverket har samordnat regeringsuppdraget som har genomförts i samverkan med Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.

– Inom uppdraget har vi haft en bra samsyn och vi ser flera problem kring gränskontroller, förebyggande av brott, myndighetssamverkan och tillsyn. Respektive myndighet gör nu flera åtaganden för att utveckla sitt arbete mot avfallsbrottsligheten, förklarar Henrik Sandström, handläggare på avfallsenheten på Naturvårdsverket.

De tio myndigheterna föreslår fyra författningsändringar och åtta nya uppdrag för att utreda ytterligare regeländringar och förenklingar för tillsynen på området.

Myndigheterna gör även ytterligare åtaganden inom respektive myndighetsuppdrag. För Naturvårdsverkets del handlar det bland annat om att ta fram mer vägledning till tillsynsmyndigheterna och att avfallsregistret för farligt avfall fortsätter att utvecklas.

– Samverkan mellan myndigheterna är också avgörande för det fortsatta arbetet samt att den gemensamma satsningen mot avfallsbrottslighet fortsätter, avslutar Henrik Sandström.

Förändringar som föreslås i redovisningen

Förslag på författningsändringar

 • Införande av krav på A-skylt för tillståndspliktiga
  avfallstransporter
 • Förstärka tillsynen över nationella avfallstransporter genom
  delad tillsyn mellan fem länsstyrelser och de kommunala
  tillsynsmyndigheterna
 • Ändra i tullagen så att uppgifter kan lämnas till
  länsstyrelserna
 • Underlätta för brottsbekämpande myndigheter att hämta ut
  information från avfallsregistret

Förslag på nya uppdrag för att utreda ytterligare regeländringar och förenklingar för tillsynen på området

 • Ge möjlighet att kvarhålla avfallstransporter – klampning
 • Vandelsprövning
 • Kontroller vid gräns till annan medlemsstat inom EU
 • Tillstånds- respektive anmälningsplikt för nationella
  avfallstransporter
 • Underlätta informationsutbyte mellan samverkande
  myndigheter
 • Bemyndigande för tillsynsmyndighet att kunna stoppa
  avfallstransporter (med A-skylt)
 • Statistik över avfallsbrottslighet
 • Brottsförebyggande rådet bör få i uppdrag att bredda och
  fördjupa lägesbilden avseende brottlighet inom
  avfallsområdet

Läs hela redovisningen på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#avfall / #brottslighet / #utredning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER