Rickie Johansson

Avfallet ökar och materialåtervinning minskar

Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Detta är en marginell ökning jämfört med 2018 då det genererades 35,2 miljoner ton avfall. Samtidigt visar statistiken att andelen av avfallet som materialåtervinns har minskat.

Spaning

Uppgifterna avser genererade och behandlade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall från gruvsektorn, allt enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

De största mängderna avfall 2020 genererades i:

  • Byggbranschen 14,2 miljoner ton
  • Hushållen 4,6 miljoner ton
  • Tjänstebranscherna 2,2 miljoner ton

Av det icke-farliga avfallet utgjordes störst mängd av:

  • Jordmassor (8,7 miljoner ton)
  • Mineraliskt och blandat bygg- och rivningsavfall (2,9 miljoner ton)
  • Metallavfall (2,7 miljoner ton).
  • Det farliga avfallet utgjordes främst av:
  • Kemiskt avfall (643 000 ton)
  • Mineralavfall från avfallsbehandling
  • Stabiliserat avfall (451 000 ton)

– Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar statistiken från åren 2014 till 2020 att det ökar, säger Lars Viklund, avfallsstatistiker på Naturvårdsverket. Statistiken vi nu publicerar avser 2020, ett år präglat av pandemin vilket kan ha påverkat på olika sätt. Vi ser i statistiken att avfallsmängderna i vissa branscher har ökat, medan avfallsmängderna i andra branscher har minskat. Totalt sett är det dock en marginell ökning av avfallsmängderna 2020 jämfört med 2018, säger Lars Viklund, handläggare för avfallsstatistik, vid naturvårdsverket.

Materialåtervinning 2020 jämfört med 2018

Under 2020 materialåtervanns 22 procent av det avfall som slutbehandlades i Sverige. 59 procent återvanns på annat sätt, till exempel genom energiåtervinning. 19 procent bortskaffades, till exempel genom deponering.

Jämfört med 2018 har andelen avfall som materialåtervinns minskat med tre procentenheter medan andelen som behandlas genom annan återvinning och bortskaffning har ökat med en respektive två procentenheter.

#materialåtervinning / #miljö / #cirkulär ekonomi

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER