Foto: Schutterstock

Upphandling med machokultur och social hållbarhet i fokus

Endast åtta procent av de granskade arbetsgivarna inom bygg- och anläggningsbranschen lever upp till diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Spaning

Det blev svart på vitt i Diskrimineringsombudsmannen rapport "Bygg, förebygg och prioritera". Att det finns en utbredd machokultur råder det inget tvivel om.

– Nästan hälften av alla upphandlingar som görs är kopplat till bygg och anläggning, och med tanke på att vi upphandlar för 800 miljarder kronor varje år är det viktigt att branschen jobbar med hållbarhet i alla led, säger Ellionor Triay Strömvall på Upphandlingsmyndigheten.

Med anledning av detta har regeringen givit Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att tillsammans utveckla stöd för att främja att sociala hänsyn tas vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn i avseende jämställdhet och icke-diskriminering.

Flera olika studier har visat att en ojämn könsfördelning och förekomsten av en sexistisk arbetsplatskultur kan innebära att flera olika grupper avstår från att söka sig till branschen.

– Och om man inte ryms inom normen för hur en byggarbetare ska vara så ”platsar” man inte. I studier har det konstaterats att man ska vara man, vit, stark och heterosexuell. Man söker sig inte till branschen om man faller utanför normen. Andra väljer att sluta efter ett tag för att de inte känner sig inkluderade. Man trivs helt enkelt inte för att man utsätts för trakasserier eller ifrågasätts kompetensmässigt.

Byggcheferna har länge arbetat för en mer inkluderande bransch och satte ljuset ytterligare på frågorna genom att ta fram ett sätt att mäta machokulturen, ett machoindex.

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

markus marcetic

Mattias Gretzer, Svevia

– Vi har länge arbetet med frågor som rör kulturen och jargong och med att öka andelen kvinnor i företaget. Medvetenheten om behovet av bland annat ökad jämställdhet har ökat dramatiskt i branschen de senaste åren, men machokulturen verkar trots detta bestå. Vi vill mäta förekomsten av machokultur för att få förståelse för vilken typ av uttryck eller typ av machokultur som är vanligast hos oss, så att vi vet vad vi ska ta itu med, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia.
Han konstaterar att det är av yttersta vikt att ha en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö, inte minst ur ett rekryteringsperspekiv.

– Vi vill locka till oss och behålla de bästa medarbetarna och de bästa ledarna. Ska vi kunna göra detta måste vi ha ett klimat på våra arbetsplatser där alla medarbetare är inkluderade och delaktiga. En inkluderande arbetsmiljö leder också till andra positiva effekter som en förbättring i säkerhetsarbetet, högre arbetsglädje och högre lönsamhet. Det är alltså mycket affärskritiskt att jobba med att skapa en arbetsplats för alla.

Svevias gjorde sin första mätning 2021, där 2 000 medarbetare svarade på enkäten. Företaget hade ett totalindex på 26 procent, att jämföra med branschsnittet på cirka 50 procent.

– Det är naturligtvis bra att vi har ett lägre index, men vi kan inte vara nöjda när var fjärde anställd upplever att det finns en machokultur i företaget. Vi har arbetat med attitydfrågor länge och tack vare den här kartläggningen får vi ännu bättre verktyg för det arbetet.

Svevia gör nu en ordentlig satsning för att behålla och locka till sig de bästa medarbetarna och de bästa ledarna.

– Ska vi lyckas med detta är kulturen och jargonen en nyckelfaktor. Machoindex kommer vara en av våra viktiga mätetal för att visa på en förändring och förbättring, avslutar Mattias Gretzer.

Perspektivet på social hållbarhet handlar inte bara om jämlikhet och inkludering i branschen utan är bredare än så. Enligt Ellionor Triay Strömvall är det också viktigt att tänka på vilka man bygger för och vilka det är som bygger.

– Det är själva grunden i social hållbarhet eftersom man ju inte bygger för byggnadens skull. Bygger man för barn och ungdomar som ska växa upp i och springa mellan husen? Har man tagit hänsyn till deras önskemål och behov? Bygger man så att kvinnor känner sig trygga eller är det fortfarande mörka gångtunnlar och miljöer där man inte har någon översikt? Bygger man så att det funkar för äldre, och för dem med funktionsnedsättning ?

Det gäller att tänka igenom hela värdekedjan inom bygg?

– Så är det. Det gäller också att fundera på hur byggarbetarna mår: har de tillräcklig lön att leva för eller tvingas de jobba för kriminella företag? Får de ta rast när de behöver, eller är det 19 timmars arbetsdag som gäller? Tänker man på dem utanför Sveriges gränser som arbetar med att producera material som används på byggen i Sverige, och de som transporterar hit materialet? Genom att få in hela värdekedjan får man väldigt mycket mer för de pengar som redan används inom offentlig upphandling, säger Ellionor Triay Strömvall .

Offentlig sektor står för i princip all upphandling. Om upphandlande organisationer blir medvetna om att hur viktigt det är att ta social hänsyn i bygg- och anläggningsupphandlingar så är det en jättevinst, påpekar Ellionor Triay Strömvall.

– Det handlar om att få in frågorna om social hållbarhet så tidigt som möjligt i processen, allra helst redan när en kommun börjar fundera runt sin samhällsplanering.

Krävs det bättre uppföljning från den upphandlande parten?
– Ja, absolut. I upphandlingar generellt, vilket har framkommit i våra intervjuer, är uppföljning väldigt eftersatt. Det är väldigt viktigt för man kan ställa vilka bra krav som helst i sin upphandling men följs de inte upp så är det inte mer värt än pappret det står på.

Om regeringsuppdraget

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att tillsammans utveckla stöd för att främja att sociala hänsyn tas vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn i form av villkor avseende jämställdhet och ickediskriminering. Regeringen har även gett myndigheterna i uppdrag att genomföra dels informationsinsatser beträffandet stödet, dels kompetenshöjande insatser gällande det befintliga stöd som syftar till att främja att sociala hänsyn avseende arbetsrättsliga villkor tas vid upphandlingar. De kunskapsspridande respektive kompetenshöjande insatserna ska rikta sig till upphandlande myndigheter och enheter, men även till en vidare krets av beställare inom sektorn och som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Det här är machoindex

  • Byggchefernas Machoindex är en metod för att undersöka hur stort problemet med machokultur är.
  • Mätverktyget kan användas av alla. Det har utvecklats i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson vid Oslo Metropolitan University.
  • Ett machoindex räknas fram genom en undersökning med elva frågor. Resultatet blir en procentsats för graden av machokultur.
  • Byggcheferna har lanserat machoindex eftersom machokultur är en rotorsak till flera problem inom byggbranschen och samhällsbyggnadssektorn – däribland olyckor, korruption, bristande jämställdhet och rekryteringssvårigheter. Ett mätvärde gör det enklare att se problemet, förstå vad det beror på och sträva efter en förbättrad siffra.

Källa: byggcheferna.se

#machokultur / #upphanling / #mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER