Foto: Schutterstock

Stor oenighet om krav och mål på hållbarhet

Svensk Byggstjänst har tagit fram en rapport som heter "863 röster om hållbar samhällsbyggnad som oroar". Rapporten visar på stora skillnader i prioriteringar och förväntade resultat på de hållbarhetskrav som ställs mellan de som finansierar, beställer, försäkrar och upphandlar samt de som bygger, äger och förvaltar.

Spaning

Genom en enkät kombinerat med intervjuer har Svensk Byggtjänst lyssnat på 863 representanter för samhällsbyggnadssektorn för att kartlägga var sektorn befinner sig när det gäller att möta krav på hållbar produktion. Svaren är sammanfattade i en rapport som tecknar en bekymmersam bild av läget. Det skriver Svensk Byggtjänst i ett pressmeddelande.

– Vi fick precis det vi hade önskat: ökad insikt om branschens upplevt största utmaningar och förståelse för vad som saknas, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst. Vad som förvånade var att fokus varierade kraftigt mellan olika målgrupper.

Den enda hållbarhetsfråga som samtliga intressenter lyfter är klimatneutralitet. Hela 69 % av respondenterna i enkäten tycker den frågan är allra viktigast. I dialoger och workshops betonas den av samtliga deltagare.

Däremot råder stor diskrepans mellan förväntningar på hållbarhet från de som finansierar, beställer, försäkrar och upphandlar byggprojekt samt vad de som bygger, äger och förvaltar det byggda prioriterar:

  • Endast 14 % av respondenterna i enkäten angav etik och anti-korruption som prioriterade hållbarhetsfrågor medan finansmarknadens aktörer lyfter detta som mest kritiskt.
  • Byggentreprenörer förväntas ta ansvar för social hållbarhet i långa led av underentreprenörer men själva uppfattar de den uppgiften som nästintill oöverstiglig.

– Det är viktigt att fundera över att leverantörskedjan enligt vissa målgrupper utgör branschens i särklass största riskområde medan många andra inte ens nämner den eller anser ansvaret för den omöjligt att ta, säger Maria Hernroth.

Undersökningen gav också spännande bifynd som pekar på bristande förutsättningarna att nå kraven och konsekvenser:

  • Sektorn är ömsesidigt beroende av varandra men det finns en utbredd upplevelse av oförmåga till samordning.
  • Medvetenheten om branschens stora klimatpåverkan och om det akuta läget är hög men när det gäller konkreta verktyg för att åstadkomma faktisk förflyttning råder stor osäkerhet.
  • De små företagen riskerar att slås ut eftersom de saknar resurser att ta sig an hållbarhetskraven men om de slås ut får de stora aktörerna problem eftersom branschen inte klarar att hålla byggtakten utan de små aktörerna.

Om rapporten

Rapporten baseras på en enkät samt workshops och intervjuer med totalt 863 personer.

  • Under perioden december 2021 till januari 2022 gjordes en webbenkät som totalt 529 respondenter besvarade. Den spreds via Svensk Byggtjänsts hemsida samt utskick till bolagets kunder.
  • Under hösten 2021 till 15 februari 2022 genomfördes digitala workshops med 44 deltagare, under ledning av Svensk Byggtjänst.
  • Under samma period genomfördes interna workshops med styrelse och 108 medarbetare samt intervjuer med ytterligare 182 branschaktörer, studenter och representanter från finansmarknaden. Intervjuerna gjordes i vissa fall i mindre grupper, i andra fall individuellt. Samtliga intervjuer dokumenterades skriftligt.
  • Sedan denna rapport sammanställdes har intressentdialogerna fortsatt och det totala antalet respondenter är nu uppe i ett tusental. De senare dialogernas resultat är i linje med vad som tidigare framkommit

Källa: Svensk Byggtjänst

#hållbarhet / #samhällsbyggnad / #rapport

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER