Foto: Markus Marcetic

Klimatneutralitet engagerar - men få företag mäter sin miljöpåverkan

Få svenska företag mäter sin miljöpåverkan, som till exempel sitt koldioxidutsläpp. Det är betydligt mer vanligt att sociala värden mäts i företagens icke-finansiella nyckeltal. Samtidigt är det klimatneutralitet som engagerar mest, i alla fall i samhällsbyggnadsbranschen.

Spaning

I en enkät från revisions- och konsultbolaget Grant Thornton har 472 beslutsfattare i olika svenska företag svarat på frågor om nyckeltal baserade på ESG (Environmental, Social, Governance), och om deras företag mäter dessa.

Svaren visar att det är mest vanligt att nyckeltal som anses ha en koppling till finansiella värden mäts, till exempel kund- och medarbetarnöjdhet som kopplas till lojalitet och lönsamhet. Lönekartläggning, sjuk och frisknärvaro är andra vanliga mätetal.

De värden som är minst vanligt att mäta är cirkularitet, koldioxidutsläpp och omsättning från klimatsmarta produkter och tjänster. Här förutspår rapporten att det finns en stor utvecklingspotential då miljöfaktorer sannolikt inom kort kommer att ha en tydlig koppling till företagets lönsamhet och tillväxt.

markus Marcetic

Emilie Beckman, Svevia

– Det är jag också helt övertygad om. Det finns en enorm potential i till exempel en effektiv cirkularitet av material, energi och stärkt biologisk mångfald, både finansiellt och ur miljösynpunkt, säger Emilie Beckman, hållbarhetsstrateg på väg- och infrastrukturbolaget Svevia, som nyligen har släppt sin hållbarhetsredovisning.

Även om nyckeltal för miljö- och klimatpåverkan inte mäts i samma utsträckning som sociala värden så finns det, i alla fall inom samhällsbyggarsektorn en stor medvetenhet om behovet att arbeta med frågan.

I en intressentdialog med 863 personer som Svensk byggtjänst genomförde förra året var klimatneutralitet den hållbarhetsfråga som samtliga intressenter lyfte, och hela 69 procent tyckte att det var den allra viktigaste frågan. På andra plats kom arbetsmiljöfrågor och en hållbar leverantörskedja.

– Att miljöfrågorna engagerar människor på djupet på ett särskilt starkt sätt tror jag beror på att det faktiskt i längden handlar om förutsättningarna för våra barn och kommande generationer, att hushålla med jordens resurser och att välfärd kan ske inom ramen för vad planeten klarar av. Jag ser också en ökad förväntan från styrelse och ledningsnivå såväl som medarbetare, kunder och allmänhet på att företag ska jobba med frågan på ett seriöst och transparant sätt, säger Emilie Beckman.

De största utmaningarna för branschen är enligt henne datainsamling inom cirkularitet av massor och byggmaterial, koldioxidutsläpp i scope 3 (se förklaring nedan) och biologisk mångfald. Andra utmaningar är teknikskifte hos maskiner och fordon, samt den sociala hållbarheten – säkerhet och mångfald.

– Vi behöver få till standardiserad och digitaliserad datainsamling för att rapportera enligt indikatorer inom hållbarhet. Det är när vi har data för vårt hållbarhetsarbete som vi kan mäta det, utveckla och göra skillnad. Där har vi som hör till de stora bolagen ett extra stort ansvar att driva utvecklingen, arbeta tillsammans och visa vägen för mindre företag i branschen som kan ha det svårare att hitta resurser i både tid, kompetens för de här frågeställningarna. Hela branschen behöver samarbeta – beställare, kunder, konsulter, leverantörer och branschorganisationer.

De indikatorer inom miljö som redovisas i Svevias hållbarhetsredovisning är koldioxidutsläpp, avfall och energi samt hållbar leverantörskedja.

- Vi har fått fin respons från revisorerna på vår hållbarhetsredovisning vilket naturligtvis känns bra. Men jag ser det mer som att vi har en bra grund att stå på för att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete samtidigt som vi förfinar våra metoder för datainsamling. Det finns mycket att göra inte bara för oss Svevia, utan för hela bygg- och anläggningsbranschen och tillsammans med våra kunder och leverantörer, säger Emilie Beckman.

Vad är scope?

En standard för att redovisa utsläpp är GHG Protocol. Här delas företagets utsläpp upp i tre olika dimensioner (scope).

Scope 1 De utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten. Exempelvis från produktion i egna fabriker.

Scope 2 Omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det rapporterande företaget.

Scope 3 Omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar. Det är i scope 3 som det för många företag blir mycket svårt att få en heltäckande bild. För de flesta företag är det också här som majoriteten av alla utsläpp kommer ifrån.

Källa: sustadium.se

#Hållbarhet / #klimatneutralitet / #esg

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER