Marie Hansson projektchef, Svevia.

Foto: Markus Marcetic

Trångt och utmanande när ledningar dras om för nya Mälarbanan

Som en del av upprustningen av Mälarbanan arbetar Svevia med att flytta och lägga om ledningar inför bland annat byggandet av en lång järnvägstunnel genom centrala Sundbyberg.
– Det är ett projekt som är fullt av överraskningar. Varje gång vi sätter grävskopan i backen upptäcker vi något nytt, säger projektchef Marie Hansson.

Uppdrag

Den delen av Mälarbanan som går genom nordvästra Stockholmsregionen är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor. Sedan några år tillbaka pågår arbete med att bygga ut den cirka två mil långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll till fyra spår.

När hela utbyggnaden är klar – ett par år in på nästa decennium enligt den nuvarande prognosen – ska pendeltågen köras på egna spår i mitten och fjärr- och andra tåg på de yttre spåren.

Förutom att kapaciteten ökar, och därmed även pendlingsmöjligheterna i Mälardalen, ska upprustningen göra järnvägsanläggningen mer robust och mindre sårbar än vad den är idag. Räls, ledningar, växlar, banvall och slipers har eller ska bytas ut. I projektet ingår även nya pendeltågstationer, tunnlar och broar. Ett par av delsträckorna är redan klara.

Under de kommande åren ska den kanske mest komplicerade delen av projektet genomföras: bygget av en tunnel genom centrala Sundbyberg som gör att en hämmande barriär mellan stadens olika delar försvinner och en ny stadskärna bildas. Samtidigt frigörs cirka 30 000 kvadratmeter attraktiv mark.

Sedan 2019 arbetar Svevia med upprustningen av Mälarbanan.

- Vi genomför framför alla ledningsomläggningar. Det innebär att vi flyttar och drar om ledningar så att man kan lägga nya spår och inte minst bygga tunneln, säger Marie Hansson.

Det är ledningar för bland annat vatten- och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, elektricitet, gas, fiber, trafiksignaler och belysning. En del av dem flyttas permanent, andra temporärt.

– Vår del består av många olika mindre delar som bedrivs som egna projekt inom det stora. Vi är klara med arbetena i Järfälla kommun och arbetar nu i Stockholm, Sundbyberg och Solna.

Marie Hansson berättar att arbetet bjuder på många överraskningar.

– Ofta när vi gräver i marken stöter vi på något okänt. Det kan till exempel vara vatten- eller andra ledningar som inte fanns med på ritningarna. Då gäller det att försöka ta reda på vad det är för slags ledningar, om de är i bruk och få tag på ledningsägarna innan vi gör något. Eller så är det tvärtom. Ledningarna ligger inte där ritningarna säger att de ska ligga, utan en bit bort. Det kan också vara en brunn som är större än vad ritningen anger att den ska vara. Mycket får vi lösa efterhand tillsammans med Trafikverket, projektör och ledningsägare.

Många av ledningarna är äldre, en del upp till 50 år gamla, och sköra.

– De ser i allmänhet inte ut som ledningar gör idag, vilket ibland kan ställa till med en del problem. Ska vi till exempel koppla samman äldre och yngre ledningar kan vi ofta inte bara åka och köpa en lämplig koppling, utan vi måste hitta en egen lösning på plats vilket ställer krav på stor yrkesskicklighet hos personalen. Det är ett sammansvetsat team av problemlösare som jobbar här.

Har ni hittat något spännande i marken?

– Inga skatter, skelett eller liknande. Däremot, förutom okända ledningar, till exempel berg som inte skulle ha varit där och som vi har fått spränga bort. Det har även inträffat ett antal skred. Vid ett tillfälle kom det plötsligt ett skyfall som gjorde att schakten som vi grävt fylldes med vatten. Vi fick snabbt hyra in stora pumpar för att kunna pumpa ut vattnet. Det händer en massa saker hela tiden, vilket är spännande.

Marie Hansson säger att en extra stor utmaning är att arbetet till stor del sker i stadsmiljö med boende, affärer, restauranger, biltrafik, pendeltåg, godstransporter och cyklister alldeles i närheten.

– Det gör att det är mycket att ta hänsyn till förutom de rent logistiska problemen. För att störa så lite som möjligt flyttar vi ofta ledningar i omgångar och i flera olika steg. Människor måste ju kunna bo och arbeta här även när vi är igång.

Stör ni?

– Vi gör allt för att bullra, vibrera och stänga av så lite som möjligt. Men det är klart att vi stör emellanåt. Vi borrar till exempel ner tolvmetersrör bara några meter från människors balkonger.

Några gånger per år stängs tågtrafiken av, ofta i samband med vissa helger och under sommaren, för att arbete ska kunna ske säkert inne på själva spårområdet.

– Då jobbar vi, och andra entreprenörer, intensivt dygnet runt och gör alla jobb som måste göras i direkt anslutning till spåren. Detta för att påverka trafiken så lite som möjligt.

Svevias ursprungliga kontrakt för projektet var på tre år och går ut vid årsskiftet. I somras ropade Trafikverket av en option på ytterligare tre år.

– Det innebär att vi kommer att arbeta här i minst tre år till. I avtalet finns det dessutom en option på två år därutöver.

Entreprenaden är en så kallad utförandeentreprenad med hög samverkan. Kontraktssumman är inte fastställd.

– När vi gick in i kontraktet var det inte bestämt exakt vad som vi ska göra. Därför gick det inte att fixera en kontraktssumma och så är det delvis fortfarande. Samtidigt som vi arbetar med en del, projekteras en annan. Vi jobbar tätt tillsammans med beställaren Trafikverket och projektören Norconsult och har regelbundna vecko- och månadsmöten. Därutöver bollar vi dagligen olika frågor.

– Inom ramen för vårt avtal med Trafikverket kommer vi succesivt överens om uppdragens riktkostnad utifrån de handlingar som tas fram. Vi arbetar ständigt med förbättringar och har i det här projektet en unik möjlighet att utföra uppdrag efter uppdrag i samma konstellation av beställare, projektör och entreprenör vilket gör att vi kan ta tillvara på våra gemensamma erfarenheter och kunskaper och därmed få ner kostnaderna.

Marie Hansson berättar att Trafikverket har full insyn i Svevias kalkyler för projektet.

– Vi har helt öppna böcker och redovisar alla ekonomiska beräkningar, fakturor, inköp och avtal och liknande som har med projektet att göra. Trafikverket kommer dessutom in i våra ekonomiska system och är med när vi öppnar anbud från exempelvis underleverantörer.

Enligt projektören Norconsults uppdragsledare Lennart Wetterholt är en väl fungerande kommunikation en av de stora utmaningarna.

– Så är det i och för sig i alla stora projekt. Det som gör detta projekt speciellt är att vi arbetar i stadsmiljö, i tre olika kommuner, med 17 ledningsägare och har över 15 olika byggdelar igång samtidigt. Dessutom är det ont om plats. Allt detta ställer väldigt höga krav på en tydlig kommunikation.

Lennart Wetterholt berättar att Norconsult tillsammans med Trafikverket och Svevia infört något som man kallar för mognadsgrad.

– Det är för att det ska vara tydligt för alla var i processen – från förstudie till bygghandling – vi befinner oss med de olika byggdelarna.

– Det är viktigt att Svevia deltar i projekteringen men också omvänt att Norconsult deltar under produktionen. Det gör att vi kan fånga upp viktiga erfarenhet och anpassa handlingar efter produktionen och snabbt klara av överraskningar vid utförandet. Jag tycker att vi har tagit fram en samverkansprocess som fungerar väldigt bra samtidigt som den hela tiden utvecklas.

I början på december fick Svevia Mälarbanans arbetsmiljöpris för ”sitt inkluderande säkerhets- och arbetsmiljöarbete som skapar engagemang, gemenskap och en positiv säkerhetskultur som smittar av sig inom hela organisationen”.

– Vi är mycket glada och hedrade över priset, säger Marie Hansson.

Mälarbanan:

  • Binder samman Örebro, Västerås, Enköping och Stockholm.
  • Är även en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.
  • Den cirka 20 kilometer långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid vilket gör att trängsel och förseningar är vanliga.
  • Ungefär 2032 beräknas (sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll ha yggts ut från två spår till fyra. Pendeltågen får då egna spår i mitten. Fjärrtåg och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren.
  • Den första etappen (Tomteboda – Huvudsta och Spånga – Barkarby – Kallhäll) är redan klar.

#spår / #ledningar / #mälarbanan

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER