Ett skyddsvärt bestånd av revlummer bevarades samtidigt som trafiksäkerheten förbättrades och transporten av massor minskade.

Foto: Agneta Milton

Bra samarbete för säker väg och biologisk mångfald

Minskade transporter och ökad trafiksäkerhet när överblivna schaktmassor från ett vägarbete användes till trafiksäkerhetshöjande åtgärder istället för att transporteras bort. Samtidigt värnades den biologiska mångfalden.

Uppdrag

Längs väg 95 norr om Skellefteå ligger byn Svanström. Där har Svevia på uppdrag av Trafikverket byggt två nya busshållplatser. Under arbetet utfördes löpande provtagning av schaktmassorna för att säkerställa vilken föroreningshalt som fanns i massorna.

svevia

Lars-Åke Mårtensson, Svevia.

Vi har som rutin att alltid utföra provtagning vid grävningsarbeten oavsett om det ingår i kontraktet eller inte berättar platschef Lars-Åke Mårtensson, Svevia.

Han är väl medveten om att förorenade massor kan vara såväl en miljö- som arbetsmiljörisk. Felaktigt hanterade kan de leda till en miljöbrottsdom förenat med dyra böter

– Jag vill varken sprida föroreningar, utsättas för arbetsmiljörisker eller dömas för miljöbrott. Erfarenheten är också att det uppskattas av våra kunder.

Vid projektet i Svanström uppmättes höga halter av föroreningar i delar av schaktmassorna. Dessa fraktades till deponi.

– Men för schaktmassorna med låga halter av föroreningar, föreslog vi att de skulle användas i stället för att skickas på långa miljöbelastande transporter. I närområdet fanns en brant vägslänt som behövde åtgärdas. Så vårt förslag var att använda massorna för att öka trafiksäkerheten genom att plana ut slänten. Eftersom vi i närheten av slänten också hittade ett skyddsvärt bestånd av revlummer utformade vi förslaget så att det beståndet samtidigt kunde säkras, säger Lars-Åke Mårtensson.

Trafikverket antog förslaget och valde att åtgärda vägslänten.

– Tillsammans med Trafikverket kunde vi minska de miljöbelastande transporterna, öka trafiksäkerheten och värna om den biologiska mångfalden.

#miljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER