Det är skillnad på massor och massor. Rätt hantering från start spar ekonomi och miljö.

Foto: Oscar Stridfeldt

Anläggningsmassor och miljöpåverkan

Hanteringen av avfallsmassor är en stor fråga för branschen. Många menar att med en effektivisering av hanteringen går det att minska klimatpåverkan och de ekonomiska merkostnaderna.

Spaning

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara av olika kvalitet beroende dels på tidigare aktiviteter på platsen, dels på naturliga förutsättningar. Det kan vara allt från rena massor till kraftigt förorenade.

ulf lodin

Fredrik Boström

– Masshantering vid anläggningsarbeten har det senaste året varit en uppmärksammad fråga, bland annat genom ett antal domar från Mark- och miljööverdomstolen som komplicerar hanteringen av rena och lågförorenade massor men också genom att nätverk och branschorganisationer på senare tid tagit upp dessa frågor, säger Fredrik Boström, specialist inom Marksanering i Svevia.

Han berättar att när nätverket "Renare mark" hade sitt vårmöte i Norrköping i mars 2018, med temat: "Exploatera-massor att hantera" fanns det över 600 deltagare från myndigheter, konsulter, entreprenörer samt avfallsmottagare på plats.

– Det här är en fråga som berör många delar av byggprocessen, inte bara oss som är specialiserade på föroreningar. För en långsiktig hållbarhet är det viktigt att redan i projekteringsfasen diskutera alternativen och inte slentrianmässigt välja bortforsling av massor och inköp av rena, det handlar om att lyfta blicken och se den totala miljöpåverkan och alla alternativ som är tillgängliga.

Sveriges Byggindustrier har fått signaler från medlemsföretagen om att samarbetet vad gäller masshantering har brister och att detta bedöms orsaka både ekonomiska och miljömässiga problem i form av ökat transportbehov och fördröjningar. Speciellt ifrågasätts detta vid hantering av rena och lätt förorenade massor.

– Den bilden menar jag stämmer. Med ett mer aktivt samarbete med myndigheter och en större samsyn i branschen för hur massor ska hanteras kan både de miljömässiga och ekonomiska perspektiven tillgodoses.

Sveriges byggindustriers rapport sammanställdes under juni-augusti 2017 av Patrick Ardhe och är ett försök att uppskatta storleksordningen av de upplevda merkostnaderna. De presenterade resultaten ska inte betraktas som sanningar utan syftar till att ge en uppfattning om storleksordningar.

Avfallsmassor - så gör du

Överskott av massor: Om du har massor som du vill eller måste göra dig av med är dessa att betrakta som ett avfall och måste då hanteras i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

Provtagning: För att veta hur massorna får och kan hanteras bör det bedömas om provtagning är nödvändig. Därför måste massorna provtas med avseende på innehåll av föroreningar.

Kompetens: Provtagning och tolkning av resultat ska utföras av personer med rätt kompetens erforderlig erfarenhet/ utbildning. De större entreprenörerna och många konsultfirmor inom bygg- och anläggningsbranschen har den kunskapen.

Val av hantering: Det kan finnas flera alternativ för att hantera överskottsmassor massorna. Tänk på att val av plats är viktigt och att vissa områden i Sverige kräver särskild hänsyn som till exempel vattenskyddsområden. Genom att ha tillgång och stöd av personer med rätt kompetens så tidigt som möjligt i processen ökar förutsättningarna för att hitta bra lösningar.

Ekonomi och miljö: Rätt masshantering spar på tid, pengar och onödiga transporter. Att hoppa över något av stegen ovan kan bli kostsamt i längden för ekonomin men också för de miljökonsekvenser som kan uppstå vid felaktig hantering av avfallsmassor.

#miljö / #markarbete / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER