Foto: Adrian Beck

En robust infrastruktur är grunden för ett hållbart samhälle

Klimatförändringar, en energikris och ett oroligt Europa tar stor plats på agendan för såväl samhället i stort som för anläggningsbranschen. Anders Gustafsson, vd och koncernchef på väg- och infrastrukturbolaget Svevia, ger sin syn på de utmaningarna.

Porträtt

– Ett fungerande Sverige är beroende av en robust infrastruktur för transport av varor, personer och tjänster. Det är en förutsättning för att stå emot såväl följderna av klimatförändringarna som de utmaningar en osäker omvärld innebär, säger han.

I budgeten för 2023 sköt regeringen till en miljard kronor i Trafikverkets budget som öronmärktes för vägunderhåll.

– Det är ett välkommet tillskott. En väl underhållen infrastruktur skapar dynamiska effekter som hela samhället drar nytta av. Redan för två år sedan bedömde Trafikverket i sitt inriktningsunderlag att underhållsskulden i det svenska vägnätet uppgick till cirka 23 miljarder kronor. Med leveranskapacitet på över 100 platser runt om i landet har Svevia bästa tänkbara förutsättningar att möta samhällets behov av hållbar och klimatanpassad infrastruktur, konstaterar Anders Gustafsson.

Utöver det stora behovet av ett ökat underhåll av Sveriges vägar har anläggningsbranschen och hela samhället utmanats under de senaste åren av påfrestningar som coronapandemin, kriget i Ukraina samt energi- och klimatkrisen.

– Gemensamt för dem är att de sätter press på logistikkedjor och infrastruktur. Med en långsiktig ambition för transportinfrastrukturen, som fokuserar på robusthet, säkerhet och hållbarhet blir vi som samhälle mindre sårbara.

Enligt Anders Gustafsson ser han minst tre utmaningar som kräver en robustare infrastruktur:
• Det förändrade säkerhetsläget
• Klimatförändringar
• Nya industrisatsningar i norra Sverige

– Att kunna lita på att rätt sak är på rätt plats vid rätt tidpunkt blir ännu viktigare i ett alltmer osäkert omvärldsläge. Säkerhetspolitisk instabilitet i närområdet kan till exempel innebära att främmande makt vill störa våra varuflöden. En stabil och pålitlig transportinfrastruktur kan minska effekten av den typen av störningar och bättre säkerställa att resurser finns tillgängliga där de behövs, över hela landet.

Han menar att en fortsatt långsiktig satsning på underhåll och utveckling av de svenska transportnäten också är en förutsättning för att kunna möta de påfrestningar på vägar, hamnanläggningar, järnvägar och annan infrastruktur som klimatförändringarna orsakar.

– Klimatet blir både varmare, blötare och torrare. Vägar, bebyggelse och industrianläggningar som ligger i farozonen för översvämningar behöver säkras upp och skredrisker måste pareras. Höjda havsnivåer och skyfall ökar dessutom risken för erosionsskador utefter kuster, i hamnar och längs med olika vattendrag.

Samtidigt finns det krafter som driver på gröna industrilösningar i norra Sverige, som kräver en väl fungerande infrastruktur. Längs Norrlandskusten växer ett pärlband av nya industrisatsningar upp.

– För att optimera potentialen i de investeringar som görs behöver infrastrukturen vara väl utvecklad, ordentligt utbyggd och tillförlitlig. Med ett modernt klimatanpassat vägnät kan satsningarna lyfta och på Svevia står vi väl rustade att ta oss an de åtgärder som krävs för att utveckla svensk infrastruktur ytterligare, avslutar Anders Gustafsson.

#infrastruktur / #anläggning / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER