Ett levande landskap bidrar till fortsatt välfärd och människans välbefinnande. Med grön infrastruktur kan biologisk mångfald och ekosystemtjänster både bevaras och hållbart nyttjas.

Foto: Annika Enström

Grön infrastruktur - åtgärd för att nå miljömål

Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

Spaning

Verktyg för grön infrastruktur är en av tre åtgärder som Naturvårdsverket lyfter fram i sin rapport, för att Sverige ska nå sina miljömål. De två andra är ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för hållbar konsumtion samt sänkt skatt på vissa reparationstjänster.

Naturvårdsverket redovisar att 2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020, det är miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt. De uttrycker ändå i sin rapport att miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt.

Fram till hösten 2018 ska landets 21 länsstyrelser ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur som ska ge kunskaper om regionala förutsättningar och föreslå åtgärder för en grön infrastruktur. I ett pressmeddelande rapporterar Naturvårdsverket att alla län nu är på gång med att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur.

─ Grön infrastruktur ska bli en naturlig del av all samhällsplanering. Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag om att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige. Regeringsuppdraget genomförs i samarbete med ett stort antal myndigheter. Återrapporteringen har gett oss viktig information om vad och hur vi kan ge ytterligare vägledning till länens arbete med att ta fram handlingsplanerna, säger Ingrid Johansson Horner, projektledare på Naturvårdsverket

I år kommer Naturvårdsverket att ta fram fördjupad vägledning till riktlinjerna som ytterligare stöd för länens arbete med handlingsplanerna. Vägledningen kommer att fokusera på hur handlingsplanerna bör utformas för att de ska bli användbara i bland annat prövningsprocesser, i kommunernas planarbete, i prioritering av statliga naturvårdsinsatser samt som plattform för dialog och samverkan med viktiga aktörer i landskapet.

Naturvårdsverket ska rapportera regeringsuppdraget senast den 31 oktober 2018.

Utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till stor del på att människans användning av landskapet förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Cirka tio procent av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att dö ut.

Arbetet med grön infrastruktur innebär ett arbete för att bevara och hållbart nyttja både biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är en förutsättning för att uppfylla både nationella och internationella miljömål. Ett levande landskap bidrar till fortsatt välfärd och människans välbefinnande.

Exempel på hur aktörer bidra till grön infrastruktur

  • Kommuner kan bidra genom att förstå och planera in länkar med natur som binder ihop värdefulla naturområden. I vissa kommuner och tätortsnära natur är det värdefullt med fler lövträd, i andra kommuner är insatser för vatten viktigast att prioritera för landskapets funktion.
  • Trafikverket kan förutom att underlätta kommunikationen för trafikanter, samtidigt undvika att dessa vägar och järnvägar blir barriärer i landskapet genom rätt insatser på rätt plats. Så kan ekodukter, viltpassager och stängsel även fortsättningsvis placeras där de görs bäst nytta, så att djur kan ta sig förbi motorvägar. Vägkanter kan även anpassas så att de kan användas även som vägar för insekter mellan avlägsna gräsmarker.
  • Skogsägare kan anpassa förvaltning och naturvårdshänsyn i den egna skogen där den gör mest nytta, i samklang med den omgivande skogen. Genom gemensam kännedom om kvalitéer i det omgivande landskapet så kan mervärden byggas. Särskild hänsyn och speciella insatser kan sättas i sitt sammanhang.
  • Jordbrukare kan bidra till att stärka kvalitéer i landskapet genom gemensamma koordinerade insatser. Åtgärder för att hjälpa pollinerare skulle kunna bidra till en bättre produktion av äpplen, raps, jordgubbar och honung. Strategiskt placerade nya våtmarker kan minska översvämningsproblem och övergödning samtidigt som den biologiska mångfalden ökar.
  • Fiskerinäringen kan använda skonsamma fiskeredskap som gör att man inte får fisk av fel slag för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Allmänheten kan bidra med att registrera fynd av olika arter, odla sin trädgård, kolonilotter eller varför inte bygga bihotell.

#trafik / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER