När vägsystemet byggs ut och trafikmängden ökar behöver medlen för underhåll av vägsystemet utökas.

Foto: Patrick Trägårdh

Ökat behov av vägunderhåll

Större trafikbelastning på vägarna och nya anläggningar gör att vägsystemets funktion kan försämras om inte det ökade underhållsbehovet åtgärdas.

Spaning

Trafikverket tar årligen fram en underhållsplan. På sin hemsida sammanfattar de i en nyhet vad den innebär för vägsystemet och för järnvägen.

För väganläggningen medför de planerade åtgärderna ingen förändring i funktion under perioden 2017–2020. Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella ramar har trafiken ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet. På lång sikt resulterar detta i att väganläggningens funktion inte kommer att kunna bibehållas till lägsta totala kostnad. En mängd åtgärder som ur ett livscykelkostnadsperspektiv borde genomföras under perioden 2017 till 2020 ryms inte i underhållsplanen.

− Om det ökade underhållsbehovet inte åtgärdas i framtiden kommer vägsystemets funktion att försämras, säger Ulrika Honauer, avdelningschef vägunderhåll.

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bro över Kalix älv, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron.

Merparten av de större reinvesteringarna på järnväg som är planerade för 2017 och 2018 sker på Västra och Södra stambanan, som utgör vitala delar av de nationella gods- och personstråken. Den enskilt största åtgärden är upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm, som är en besvärlig flaskhals.

− Det är planerade åtgärder som ger betydande effekt på sikt, säger Sven Ödeen, avdelningschef järnvägsunderhåll.

2019 och 2020 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna. De ökade ramarna för järnvägsunderhållet ger enligt Sven Ödeen utrymme för att ta bort funktionsnedsättningar och att minska antalet sträckor med hastighetsnedsättningar.

− Därigenom kommer vi att kunna bromsa upp ökningen av det eftersläpande underhållet på järnväg, säger Sven Ödeen.

Underhållsplan för 2017-2020 utgår från den befintliga nationella transportplanen för 2014-25 och dess prioriteringar. Från 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna.

Ekonomiska ramar

2017–2018 disponerar Trafikverket 15 miljarder kronor årligen till underhåll, vilket motsvarar 2016 års nivå. Av 15 miljarder kronor fördelas åtta miljarder till underhåll av vägar och sju miljarder till järnvägar. På järnvägssidan ökar ramarna med 1,8 miljarder kronor under 2019, och ytterligare 0,7 miljarder kronor under 2020. På vägsidan ökar ramarna under 2019 med omkring en miljard kronor, för att under 2020 ligga kvar på ungefär samma nivå. I år presenteras underhållsplanen i rapportform.

#vägar / #Underhåll / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER