I takt med att Växjö växer behöver infrastrukturen utvecklas.

Foto: Mats Samuelsson

Infrastrukturåtgärder för fortsatt utveckling i Växjö

Växjö växer med en ökad trafikbelastningen på vägnätet. Därför har Växjö kommun och Trafikverket enats kring vilka infrastrukturåtgärder som ska prioriteras, för att säkra stadens fortsatta utveckling.

Spaning

Prioriteringarna beskrivs i en så kallad åtgärdsvalsstudie och det är första gången som Trafikverket genomför en sådan för en hel kommun. Idag presenterades studien och parterna skrev också under en överenskommelse för hur de gemensamt vill hantera vägsystemet i och kring staden.

- Snart är vi 100 000 invånare och det känns bra att vi nu har en gemensam plan för hur vi nu och i framtiden ska binda ihop och utveckla staden på ett effektivt och hållbart sätt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Överenskommelsen ska bland annat bidra till mål om attraktivare kollektivtrafik, ökad andel som cyklar och effektiv framkomlighet för motorfordon och transporter.

- Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en fortsatt dialog mellan Växjö kommun och Trafikverket där vi är överens om ett långsiktigt arbetssätt som säkrar stadens fortsatta utveckling på såväl kommunala som statliga vägar. Växjö spelar också en viktig roll som nod i hela Kronoberg varför infrastrukturen måste fungera till, i och förbi staden säger Lennart Andersson, regional direktör syd, Trafikverket.     

Åtgärderna innefattar fyra delområden:

Hållbar fordonstrafik. Handlar om att påverka efterfrågan på hållbara och säkra färdmedel, bland annat genom;

 • Mobility management, det vill säga att påverka resebeteenden och få fler att välja att åka kollektivt, gå eller cykla.
 • Införa p-avgift på alla p-platser i hela tätorten och minimera antalet subventionerade- eller gratisparkeringar i staden
 • Öka framkomligheten på av- och påfarter på Norrleden

Utvecklad cykeltrafik. Handlar om att uppnå ökad cykeltrafik genom att prioritera cykeltrafik framför övrig trafik, få stopp och hinder, undvika omvägar samt undvika konflikter med gångtrafik, bland annat genom;

 • Nya cykelöverfarter på passager med hög belastning
 • Drift och underhållsplan för att öka andelen som cyklar
 • Utbyggnad av cykelvägnät och cykelvägvisning

Utvecklad kollektivtrafik. Handlar om att göra det mer attraktivt att resa kollektivt genom att ställa krav på bland annat infrastruktur och fordon, bland annat genom;

 • Generell kvalitetshöjning på kollektivtrafiken
 • Enklare att ta med cykel på buss och tåg

Större fysiska vägåtgärder. Handlar om det kommunala och statliga vägnätet och behovet av att utveckla infrastrukturen i takt med att staden växer, bland annat genom;

 • Utveckla anslutningen mellan Riksväg 27 och Teleborgsvägen
 • Bygga ut Södra länken för genomfartstrafik
 • Bygga ut Norrleden till fyrfältsväg
 • Bygga ut trafikplats Helgevärma med en påfart från söder mot öster

#utveckling / #trafikverket / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER