Ökad trafiksäkerhet med fler mötesfria vägar är en av de föreslagna åtgärderna.

Foto: Trafikverket

Nationell plan för 2018-2029

Satsningar på järnväg, underhåll och bärighetsåtgärder är några av de förslag som Trafikverket ger regeringen i sitt förslag till nationellplan för transportsystemet.

Spaning

Trafikverket överlämnade idag förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

trafikverket

Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Den finansiella ramen för planen är 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nuvarande plan. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

– Utgångspunkten har varit att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

 • 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
 • 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.
 • 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. Satsningar som föreslås för underhåll är främst på stråk som hanterar viktiga transportflöden för pendling och godstrafik. samt investeringar som:

 • Fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm
 • Första delsträckan på Norrbotniabanan
 • Sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg
 • Ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle
 • Ostlänken och Lund-Hässleholm utgör de första etapperna på nya stambanor
 • Åtgärder för ett konkurrenskraftigt näringsliv

Föreslagna åtgärder för ett konkurrenskraftigt näringsliv är:

 • Höja bärigheten och säkra framkomligheten för näringslivets tunga trafik (BK 4) på vägar och broar
 • Investeringar för längre tåg på viktiga godsstråk, och för grundläggande framkomlighet på det mer lågtrafikerade järnvägsnätet
 • Ökade axellaster på Malmbanan, satsningar på järnväg längs norrlandskusten, och färdigställande av stråk och noder som Hallsberg- Mjölby och Hamnbanan
 • För sjöfarten föreslås åtgärder för exempelvis Trollhätte kanal, Malmporten i Luleå samt farleden från Landsort till Södertälje

För ökad trafiksäkerhet föreslås:

 • Mötesseparering på det nationella vägnätet, och samfinansiering av åtgärder på det regionala vägnätet.
 • Trafiksäkerhetskameror
 • Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik
 • Utveckling av automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser som hamnar och utvalda vägsträckor
 • För järnvägen föreslås fortsatta åtgärder för att stängsla in och övervaka anläggningen

För mer tillgänglig landsbygd föreslås att statligt bidrag till drift, underhåll och investering av enskilda statsbidragsvägar och färjeleder ska uppgå till 13,4 miljarder kronor. Med stadsmiljöavtalen, och medfinansiering av storstadsförhandlingarna, förväntas det skapas förutsättningar för utveckling av kollektiv- och cykeltrafik och lokala trafiklösningar som bidrar till mer hållbara städer.

Under planperioden moderniseras planering, byggande och underhåll av den statliga infrastrukturen. Sammantaget kommer planen på olika sätt att bidra till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet.

Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

#Trafikverket / #framtid / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER