Bygdeväg är en vägutformning där cyklister och bilister ska samsas om vägytan på ett nytt sätt.

Svevia

Osäkerhet kring ny vägutformning

Både cyklister och bilister känner större osäkerhet när de ska samsas om utrymmet på en bred väggren. Det konstaterar VTI i enstudie kring upplevelserna av så kallade bygdeväg.

Spaning

Bygdeväg är en ny typ av vägutformning som testas av Trafikverket och Helsingborgs stad. En lösning som visat sig inte vara helt oproblematisk. Osäkerhet för hur lösningen fungerar och en upplevelsen av försämrad trafiksäkerhet är några av trafikanternas reflektioner.

En bygdeväg består av en körbana för motorfordon i mitten med breda vägrenar på bägge sidor där oskyddade trafikanter ska kunna färdas säkert. Körbanan är så smal att mötande motorfordon måste utnyttja vägrenen vilket endast får göras med hänsyn tagen till eventuella oskyddade trafikanter som färdas där.

I ett pressmeddelande säger Christopher Patten, forskare på VTI att de som cyklar upplevde att införandet av bygdeväg lett till minskad känsla av trygghet, minskad känsla av säkerhet, minskad faktisk säkerhet och att bilisternas beteende blivit svårare att förutse.

Att bilisternas beteende blivit svårare att förutse bekräftades av bilisternas svar. Cirka en tredjedel uppgav att de ofta kör med ena hjulparet på vägrenen även när de inte möter andra bilar. Dessutom uppgav bilisterna att de i större utsträckning kör om cyklister på nära håll efter införandet av bygdeväg, trots att de i högre grad är rädda att köra på dem.

Syftet med studien var att kartlägga cyklisters och bilisters föreställningar om att cykla respektive köra på den nya vägutformningen. Enkäter skickades ut före och efter införandet.

Som en del av projektet gjordes också en experimentell studie om cyklisters avstånd till sidohinder på cykelbana. Resultaten antyder att en enkelriktad cykelbana eller cykelfält på en väg med blandtrafik bör ha minst 120 cm i sidled från cyklisten till körfältet för de motordrivna fordonen, för att cyklisten inte ska påverkas negativt. Det är avståndet från cyklisten till bilar och lastbilar som är viktigt. På bygdevägarna i Skåne delas själva vägytan av cyklister och andra fordon.

Forskarna ger följande rekommendationer till väghållare som överväger att införa bygdeväg:

  • Sträckor som utformas till bygdeväg bör väljas med stor omsorg och på de ställen sikten är skymd bör alternativa lösningar övervägas.
  • Införandet av bygdeväg bör förankras hos lokalbefolkningen och föregås av informationsinsatser så att alla vet vilka regler som gäller.
  • Hastighetsbegränsningen på bygdevägen bör vara max 50 km/h med skyltning i kombination med övervakning och/eller infrastrukturåtgärder för att även minska hastighetsöverträdelser.

#vägar / #säkerhet / #Trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER