För att kunna identifiera åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen behövs ett register över arbetsmaskiner.

Foto: Svante Örnberg

Så kan arbetsmaskinernas utsläpp minskas

Klimatutsläppen från arbetsmaskiner har ökat när de svenska utsläppen i stort har minskat. Samtidigt saknas viktig information om maskinerna och deras miljöprestanda. För att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar föreslår Naturvårdsverket ett nytt arbetsmaskinsregister.

Spaning

Enligt Naturvårdsverket ar det cirka 37 000 arbetsmaskiner, som ägs av företag i många olika sektorer, bedöms omfattas av en ny registerplikt om den införs.

Naturvårdsverket har kartlagt klimat- och luftutsläppen från arbetsmaskiner och identifierat åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. För att förbättra tillgången till information om arbetsmaskinernas utsläpp och öka möjligheten till riktade styrmedel för minskade utsläpp föreslås att ett särskilt maskinregister införs. Registerplikten gäller större maskiner och föreslås omfatta traktorer, motorredskap klass I samt motorredskap klass II med tjänstevikt över 1,5 ton. Äldre maskiner föreslås att undantas.

– Ett arbetsmaskinsregister behövs för att effektivt kunna införa styrmedel och åtgärder som ska minska maskinernas utsläpp. Att det ställs högre miljökrav i fler sektorer är nödvändigt för att minska utsläppen, säger Leif Holmberg, chef på Luftenheten.

Sammanfattning av övriga förslag som naturvårdsverket lämnar till regeringen

  • Ett register skulle möjliggöra miljözonsbestämmelser för arbetsmaskiner, vilket föreslås för att förbättra luftkvaliteten i stadskärnor.
  • Ett register förbättrar möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Upphandlingskraven föreslås skärpas så att Trafikverkets krav på arbetsmaskiners bränsleanvändning även gäller för övriga statliga myndigheter.
  • Nedsättningen av koldioxidskatten för gruvindustri, skogs-, jord- och vattenbruk föreslås fasas ut. För gruvindustri och skogsbruk föreslås utfasningen vara helt genomförd senast 2025 och att ett första steg tas 2020. För jord- och vattenbruk föreslås 2030 som slutår och att ett första steg tas 2022.
  • Stödet till forskning och utveckling för ny teknik föreslås ökas. Samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), föreslås få en utökad statlig finansiering med 50 miljoner kronor per år med inriktning mot arbetsmaskiner.
  • Naturvårdsverket har under 2017 ökat möjligheterna att genom investeringsstödet Klimatklivet få stöd för nyinvestering i miljöanpassade arbetsmaskiner. Detta förbättrar förutsättningarna att ställa krav på ny klimateffektiv teknik vid upphandling av entreprenadtjänster.

#miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER