Regeringen vill att Trafikverket ska se över vilka skador som uppkommit på den statliga transportinfrastrukturen till följd av värmen, skogsbränderna och släckningsarbetet.

Foto: Pixabay

Trafikverket ska säkra beredskapen vid skogsbränder

Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att kartlägga skador på transportinfrastrukturen efter sommarens skogsbränder. Trafikverket får också i uppdrag att utvärdera hur myndighetens beredskapsorganisation fungerat vid sommarens omfattande bränder.

Spaning

– Sverige har drabbats hårt av bränderna och torkan, även infrastrukturen har drabbats. Vi vill därför snabbt få en lägesbild av hur vägar kan ha tagit skada. Vi måste också rusta samhällets beredskap inför sådana här situationer. Därför ska Trafikverket titta närmare på sin roll för att säkra beredskapen vid skogsbränder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sverige har under sommaren 2018 upplevt en mycket långvarig värmebölja med medföljande torka och omfattande skogsbränder. Regeringen vill att Trafikverket ska se över vilka skador som uppkommit på den statliga transportinfrastrukturen till följd av värmen, skogsbränderna och släckningsarbetet.

Trafikverket ska också tillsammans med Skogsstyrelsen kartlägga skador på enskilda vägar inklusive skogsbilvägar i de områden där brändernas utbredning har varit särskilt omfattande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med enskilda väghållare och i dialog med Riksförbundet Enskilda Vägar, berörda kommuner och länsstyrelser. Uppdraget ska påbörjas så snart räddningsledningen anser att det är möjligt och slutredovisas senast fyra månader efter att det påbörjats.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att utvärdera hur myndighetens beredskap och förebyggande åtgärder för underhåll av statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder eller extrema vädersituationer fungerat.

Utvärderingen ska redovisa brister och hot för infrastrukturen och möjliga konsekvenser för transportsystemet och samhället i stort. En handlingsplan ska även tas fram för hur brister och hot kan åtgärdas och kostnaden för dessa åtgärder

Trafikverket ska i samverkan med tågoperatörer lämna förslag till hur incidenter för tågtrafik vid exempelvis skogsbränder kan minimeras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

#vägar / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER