Smuts och föroreningar från trafik hamnar via dagvatten i naturen. En ökad trafikbelastning ger en ökad nedsmustning av miljön.

Foto: Pixabay

Vill minska nedsmutsning från vägmiljön

Slitage av trafik skapar smuts och föroreningar från vägmiljöer i omgivande naturmiljö och vatten. I Göteborg pågår ett forskningsprojekt för att hitta metoder för att minska nedsmutsningen.

Spaning

När vägar slits ner frigörs smuts och partiklar som förs vidare i naturen. I takt med att trafikbelastningen ökar på våra vägar och nya stora infrastrukturprojekt byggs ökar också nedsmutsningen. Nu undersöker man i ett projekt olika metoder för att på ett så resurseffektivt sätt kunna hindra spridningen av föroreningar och på så sätt skapa en transportinfrastruktur som är mer långsiktigt hållbar.

Projektet har för avsikt att ta fram vägledning för hur underhåll av vägmiljön kan möta den globala miljöproblematiken med mikroplaster och andra föroreningar från vägtrafiken. Den viktigaste frågeställningen ur ett hållbarhetsperspektiv är: Vilken kombination av metoder och tekniker är mest hållbar och effektiv?

Det övergripande syftet är att undersöka hur hållbar och effektiv gatusopning, fordonstvätt, sedimentation och alternativa sorptionsfilter är för att skydda dag- och grundvatten från förorening av smuts, mikroplaster, organiska miljögifter och metaller. För att identifiera de bästa metoderna jämförs olika tekniker för att rena fordon, gator och vägdagvatten.

Projektet utförs i form av två fallstudier i Göteborg:

Projektets deltagare

Ett samverkansprojekt: Mellan Chalmers tekniska högskola, NCC AB, Väg och trafik-forskningsinstitutet och Göteborgs kommun och utförs inom ramen för FRIST kompetenscentrum.

I referensgruppen: Representanter från Trafikverket, Norska statens Vegvesen, Gryyab AB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och RISE som även ingår i referensgruppen för detta projekt.

#miljö / #vägar / #Vatten

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER