Foto: Svevia

Metodutveckling för brounderhåll

Hallå där!

Projektledare Dàniel Honfi på forskningsinstitutet RISE i Göteborg som fått pengar av av InfraSweden2030 för att bland annat utveckla effektivare metoder vid beslut om underhåll.

Hur har det gått?

Spaning

rise

Dàniel Honfi, Rise

– I ett första steg av projektet har vi utvecklat en beslutstödsmodell för tillståndsbedömning av broar.

– Det finns ofta ett antal alternativa utvärderingsmetoder som kan väljas inom tillståndsbedömning. Men går det att veta vilket alternativ som ger störst nytta för pengarna?

Ja, går det?

– I vår modell, som baseras på Bayesiansk beslutsteori, kan nyttan med olika utvärderingsmetoder jämföras med varandra och med olika åtgärder, till exempel vid reparation av en bro. Resultatet kan sedan användas som beslutsstöd.
– Det man får fram kan till exempel vara förväntad kostnad i kronor eller ett mått på risken för oönskade händelser som trafikomläggningar eller miljöpåverkan.

Fungerar det?
– I nuläget är endast själva modellen utvecklad. Den har inte validerats för verkliga beslutssituationer. Några fallstudier har dock gjorts, till exempel på Söderströmsbron i Stockholm.

Vad händer nu?

- Beslutsstödet och modellen finns presenterad på konferenser och i inlämnad i vetenskapliga tidskrifter.
– Vi tänker söka pengar för att kunna utveckla praktiska tillämpningar som Trafikverket (och andra brooperatörer) kan använda sig av. Vi kommer att presentera projektresultaten på Trafikverkets Byggnadsverksdagarna i slutet av oktober

Fakta

Bidrar till projektet: InfraSweden2030 (Vinnova, Energimyndigheten och Formas) och Trafikverket 

Samverkan: Projektet har utförts genom samverkan mellan forskare på forskningsinstitut (RISE), universitet (Chalmers, KTH, LTH) och industri (NCC, Tyréns).

#bro / #Underhåll / #Utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER